Dersler

Mühendislikte teknik resmin önemi, çizgi ve geometrik şekiller. İzdüşüm, görünüşler ve kesitler. Ölçülendirme ve toleranslar. Bilgisayar destekli çizime giriş.

İnşaat Mühendisliğinin tarihçesi, İnşaat Mühendisliği ile ilgili temel kavramlar, su yapıları, betonarme yapıları, çelik yapıları, ahşap yapılar, zemin mekaniği ve temeller, ulaştırma sitemleri hakkında tanıtıcı genel bilgiler vermek. İnşaat Mühendisliğinde tasarım konusunda genel bilgiler vermek. İnşaat Mühendisliğinde Etik

Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve düzenleri. Kristal ve kristal olmayan malzemelerin özellikleri. Yapısal bozukluklar. Atomun hareketi. Malzemelerin elastik, plastic ve viskoelastik deformasyonu. Denge diyagramları. Sünme, gevşeme, kırılganlık, süneklik, sertlik, yorulma, tokluk, esneklik ve malzemelerin sönümleme özellikleri. Çimentolar, beton, polimerler, bitümlü malzeme, kereste

Katı cisim mekaniğine giriş. Eşdeğer kuvvet sistemleri: Moment, kuvvet çifti, bileşke kavramları. Denge: Serbest cisim diyagramı, denge denklemleri, Yapısal çözümleme: Kafes sistemler, çubuk kuvvetleri; kirişler, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları. Alanların özellikleri: Alan momenti ve geometrik merkez; atalet momenti, polar atalet momenti; asal doğrultular.

Parçacık dinamiği. Bir doğru üzerindeki ve eğri üzerindeki hareket. Newton yasaları. Momentum ve açısal momentum metodları. İş ve enerji prensibi. Parçacık sistemleri. Katı cisimlerin düzlemsel hareketinin kinematiği ve kinetiği; Euler Yasaları, açısal momentum. Katı cisimler için iş ve enerji metodları. Titreşimli sistemlerin dinamiği

Yapı malzemelerinin genel özellikleri, tuğlalar, bloklar, lifli bileşikler, polimerler, çimentolar, kireçler, alçılar, beton katkı maddeleri, harçlar, agregalar, beton, doğal taşlar, seramikler ve camlar, ahşap, metaller, plastikler, kompozitler, boyalar, bitümlü malzemeler, yalıtım malzemeleri.

Çelik tasarımın genel kavramları. Tasarım yöntemleri, yönetmelikler, yapı güvenliği ve kullanılabilirlik.  Çelik yapıların davranışı. Gerginlik elemanları, basınç elemanları, kiriş, kiriş-kolon, türleri ve çelik yapılar, cıvatalı ve kaynaklı bağlantılarının bağlantıların davranış.

Betonun tek ve çok eksenli gerilme altında mekanik davranışı. Betonun zamana bağlı davranışı.  Donatı çeliğinin mekanik davranışı. Tek eksenli yükleme altıda betonarme elemanların dayanım ve davranışı, sargı etkisi. Basit eğilme altındaki elemanların dayanım ve davranışı. Bileşik eğilme altındaki betonarme elemanların dayanım ve davranışı. Kesme ve eğilme altındaki elemanların dayanım ve davranışı

Ulaştırma sistemlerine giriş: Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru hatları. Ulaştırma planlamasına giriş. Trafik hacim ve kapasite hesapları. Karayolu geometrik tasarım ilkeleri. Kavşak türleri. Yol kaplamaları ve yol güvenliği. Ulaştırma projeleri finansmanı. Havalimanı tasarımına giriş.

İnşaat mühendisleri için temel jeoloji. Zeminlerle ilgili mühendislik problemleri. Zeminlerin temel özellikleri, sınıflandırılması ve zeminlerin sıkıştırılması. Etkin (Efektif) gerilme prensibi. Geçirgenlik ve su akışı, Konsolidasyon teorisi.

Arazi incelemeleri, istinat yapıları, kazı, kurutma/susuzlaştırma, sığ temel tasarımı, taşıma gücü, oturma, zeminde gerilme dağılımı, başlangıç oturması, konsolidasyon oturması, müsaade edilen oturma miktarı, derin temel tasarım, kazık tipleri, zemin iyileştirme

Yapı statiğine giriş, yapı tipleri ve yapı yüklerinin belirlenmesi. İzostatik kiriş ve kafes sistemlerin kesit tesirlerinin belirlenmesi, kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi, virtüel iş teoremi ile izostatik kafes ve kirişlerde düğüm noktası yer değiştirmelerinin belirlenmesi.

Gerilme ve gerinme. Eksenel yükleme. Burulma. Kirişlerin eğilmesi, kirişlerde kayma gerilmeleri. Gerilme yığılması. Mohr çemberi. Eğilme, burulma, kayma ve eksenel kuvvetlerden oluşan bileşke gerilmeler. Kiriş ve millerin tasarımı. Statikçe belirsiz problemler, Kolonların burkulması

Birim sistemleri. Akışkanlar mekaniğinin temel kavramları. Hidrostatik ve basınç kuvvetleri. Akış kavramı ve akışkanların kinematiği. İdeal ve gerçek akışkanların bir ve iki boyutlu akımları (süreklilik, enerji ve momentum denklemleri). Laminer ve türbülanslı akımlar. Potansiyel akımlar. Sınır tabakası.

Model benzeşimi, boyut analizi ve pi teoremi. Basınçlı akımlar. Borularda sürtünme faktörü. Tekil borularda akış hesabı. Boru sistemleri ve ağları. Açık kanal akımlarının sınıflandırması ve genel özellikler: basınç ve hız dağılımı. Üniform akımlar ve tedrici ve ani değişken akımlar. Açık kanal akımlarının su yüzeyi diferansiyel denklemi, su yüzeyinde yerel değişimler. Su yüzü profilleri.

Hiperstatik sistemlere giriş, hiperstatiklik derecesinin belirlenmesi,  Kuvvet metodu ile hiperstatik sistemlerin analizi. Açı deplasman, Moment dağıtma ve Matris-Deplasman yöntemleri ile sistem kesit tesirlerin belirlenmesi. Düğüm noktası deplasmanlarının belirlenmesi.

Betonarme dersi kapsamında edinilen bilgiler yardımıyla geleneksel bir yapının TS-500, TS-498 standartları ve Deprem Yönetmeliği kapsamında tasarımının yapılması ve projelendirilmesi

İnşaat sektör profili ve çağdaş yapım yönetimi konuları; şirket ve şantiye organizasyonu, sözleşme türleri. İnşaat projeleri, şebeke analizi, tahmin teknikleri, ihale, planlama ve yürütme. İnşaat makinaları, seçim ölçütleri, saatlik maliyet ve ekskavatörler çıktı analizi. Mesleki sorumluluk ve mühendislik etiği. Verimlilik, kalite, sağlık ve güvenlik sorunları. İnşaat sektörünün çevresel ve ekonomik etkileri.

Öğrencilerin, bir inşaat mühendisliği projesini, grup halinde ya da bireysel olarak, tasarım sürecini, kavramdan başlayarak, analizlerle, düzenleme ve raporlamayı içerecek şekilde, ele almaları gerekmektedir. Projeler, inşaat mühendisliğinin değişik uygulamaları arasından önerilir ve akademik kadronun deneyimlerini yansıtır. Yazılı bir dönem içi raporu, dönem sonu raporu ve sözlü sunum zorunludur.

Su kaynakları mühendisliğine giriş. Havza ve hidrolojik süreçler: yağış, akarsu akışı, yüzey suyu infiltrasyonu. Taşkın analizi ve taşkın koruma yapıları. Yeraltı suları. Kabartma yapıları. Barajlar ve savaklar. İçme suyu sistemleri. Atıksu ve yağmur suyu toplama ve deşarj. Sulama ve drenaj

Hata analizi, doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözümleri, denklem sistemleri, özdeğer ve özvektörler. Enterpolasyon, eğri uydurma, sayısal bütünleştirme, sayısal optimizasyon, normal ve kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Algoritma geliştirme. Mühendislik uygulamalarından seçilen örneklerin programlanması ve sayısal deneyleri. MATLAB uygulamaları

Dünyanın oluşumu, evrim, yapı doğal malzemesi, çizgisel mühendislik yapı yerlerinin seçimi, deprem-yer kayması-çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesi, Taşıma gücü ile ilgili deney, gözlem ve hesapların yapılması, Kazı yamaç oranlarının belirlenmesi, Jeoteknik sorunların ana nedeni olan su, süreksizlik,skl üçlüsünün güncel örnekler ve ilgili hesaplamalar

Genel betonarme davranış: Moment-eğrilik ilişkisi, plastik mafsal kavramı, betonarmede uyum. Bileşik kesme ve burulma altındaki betonarme elemanların taşıma gücü ve davranışları. Denge burulması, uyumluluk burulması, zımbalama, kapasite tasarımı. Onarım ve güçlendirme ilkeleri: Kolon, kiriş, döşemelerin onarım ve güçlendirilmesi. Yapısal sistem iyileştirmesi. Depreme dayanıklı tasarım ilkeleri. Kullanılabilirlik. Detaylandırma

Plastik Tasarım, yük ve direnç faktörlerine dayalı tasarım, Başlıklı kolonlar, Başlıklı kirişler, burulma, dolu gövdeli kirişler, kolon-kiriş bağlantıları, çatı makasları, endüstriyel bina tasarımına giriş, Hafif mastarlı soğukta işlem görmüş elemanlar

Depremin nedenleri, kuvvetli yer hareketinin özellikleri, deprem büyüklük ve şiddet ölçümleri. Basit yapıların deprem davranışlarının belirlenmesi. Elastik tepki spektrumu ve deprem tasarım spektrumu: tanımları ve türetilmeleri. Deprem tasarımı kriterleri. Çerçeve yapıların serbest ve zorlanmış titreşim analizi. Modal spektral analiz ve eşdeğer statik yatay kuvvet yöntemi. Tasarım şartnameleri, tasarım uygulamaları

Hidrolojiye giriş, Hidrolojik çevrim / Yağışın ölçülmesi, ölçümlerin analizi / Buharlaşma ve terleme kayıpları / Sızma / Yeraltı suyu, akiferler, yeraltı suyu hidroliği, Darcy kanunu, Kuyu hidroliği / Akım ölçümleri ve verilerin analizi / Yüzeysel akış / Hidrograf analizi, Birim hidrograf teorisi, yağıştan akışa geçilmesi / Hidrolojide istatistik yöntemler

Genel bilgiler. Deniz dalgalarının özellikleri ve sınıflandırılması. Dalga teorileri. İstatistiksel dalga analizi ve dalga tahmini. Yakın kıyı dalga özellikleri ve dalgaların değişimi. Dalga enerjisi ve dalga kuvveti. Kıyılarda katı madde hareketi. Kıyı koruma yapıları: şevli dalgakıranlar, düşey yüzlü dalgakıranlar. Limanların genel özellikleri ve liman planlama kriterleri. Rıhtımlar ve isleler.

Derin temeller. Kazıklar ve kazıklı temeller, kazık tipleri, kazıklı temel tasarım. Palplanşlar türleri. Tek duvar, çift duvar ve hücresel batardolar. Açık kutu ve pnömatik kesonlar. Mevcut yapı temellerinin alttan desteklenmesi

Ulaşım planlamasına giriş. Olasılık ve istatistik kuramı. Veri toplama yöntemleri. Klasik ulaştırma planlaması modeli: Seyahat yaratım, seyahat dağılım, türel seçim, atama modelleri. Ayrık seçim modelleri. Örneklem oluşturma. Kargo ulaştırması.  Araç paylaşımı uygulamaları.

 

Tünellerin tanımı ve sınıflandırılması. Tünele gelen etkiler. Tünellerin boyutlandırılması Tünel yapım yöntemleri. Tünellerin havalandırılması, drenajı ve aydınlatılması. Tünellerin bakımı, Tünel inşaatı hakkında genel bilgiler, Ulaşımda tünelin yeri ve önemini, Kaya ortamlarda tünel açma yöntemleri, Yumuşak zemin ortamında tünel açma yöntemleri, Tünel inşaatında kullanılan zemin iyileştirme yöntemleri

Demiryolları ve raylı sistemlerin tanıtılması ve genel bilgiler, çekim mekaniği, direnim kuvvetleri, güzergâh standart elemanları tanıtımı, geometrik özellikleri ve etüdü, eğimler, 23 kurbalar, birleştirme eğrileri, güzergâh etüdü, üstyapı, raylar, traversler, balast, küçük malzemeler, poz yapılması, üstyapının döşenmesi, makaslar.

Trafik mühendisliğine giriş. Sürücü ve araç karakteristikleri. Trafik akışı karakteristikleri. Trafik kontrol araçları. Veri toplama, hız, seyahat süresi ve gecikme çalışmaları. Kazalar: Veri toplama ve kaza mahali çalışmaları. Sinyalli kavşak kontrolüne giriş. Sinyal dizaynı ve zamanlamasının temelleri. Sinyal için kullanılan bilgisayar programları. Dinamik sinyalizasyonlar. Sinyalli kavşak analizi uygulamaları. Arter ve ağlar için sinyal koordinasyonu. Yayalar ve park etme. Yol güvenliği, yol güvenliğini geliştirme programları ve sürücü beklentilerine göre otoyol dizaynı. Güvenli sürüş için dizayn, planlamada güvenliğin yeri, kavşak-sinyal ve tabelaların güvenlik dizaynı, akıllı ulaşım sistemleri

Prefabrik yapıların avantajları ve dezavantajları, Prefabrik yapı taşıyıcı sistem elemanları ve taşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması, birleşim detayları

Global ve lokal rijitlik matrisleri ile dönüşüm matrislerinin oluşturulması, sistem rijitlik matrislerinin eldesi ve Matris-deplasman yöntemi ile hiperstatik sistemlerin çözümlenmesi

Ahşap yapı malzemesinin özellikleri, kesit boyutlandırılması, birleşim detayı hesaplaması, çivili ve bulonlu birleşim detayları.

Öngermeli betonun felsefesi ve öngerme teknikleri, öngerme kayıpları, eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı, kompozit kesitler, kesme analizi, burulma analizi, sehim kontrolü

Sembolik mantık. Kümeler kuramı. Kartezyen çarpım. Bağıntılar ve fonksiyonlar. Eşgüçlü kümeler. Kümelerin sayılabilirliği. Denklik bağıntıları, denklik sınıfları ve ayrışımlar. Bölüm kümeleri. Sıralama bağıntıları. Matematiksel tümevarım ve yinelemeli fonksiyon tanımları.

Tekrarlı ve tekrarsız permutasyon ve kombinasyon. Dâhil etme – hariç tutma prensibi. Fonksiyon yaratma. Tekrar ilişkileri. Grafik teorisinin temel kavramları. Düzlemsel grafikler. Hamilton yolu ve grafik renklendirme. Ağaçlar. Optimizasyon ve eşleştirme. Taşıma ağları.

Karmaşık sayılar cebiri. Polar gösterim. Analitiklik. Cauchy-Riemann denklemleri. Kuvvet serisi. Temel fonksiyonlar. Temel fonksiyonlarla haritalama. Lineer kesirli dönüşümler. Doğru integrali. Cauchy-Teoremi. Cauchy integral formülü. Taylor Serisi. Laurent serisi. Artıklar. Artık teoremi. Uygun olmayan integraller

Birinci mertebeden denklemler; doğrusal, doğrusalsı ve doğrusal olmayan denklemler. İkinci mertebeden doğrusal kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, kanonik biçimler. Dalga denklemi için Cauchy problemi. Laplace denklemi için Dirichlet ve Neumann problemleri, maksimum ilkesi.  Şerit üzerinde ısı denklemi

Elektromanyetik dalgalar, Poynting vektörü, ışık ve yayılması, polarizasyon, yansıma, kırılma, geometrik optik, aynalar, mercekler ve optik araçlar, etkileşim, eş fazlı olma, tek ve çift yarık etkileme deneyleri, kırılım, ışığın dalga teorisi, , tek ve çift yarık  kırılım deneyleri, spektrum.

Fotoelektrik etkisi, partiküllerin dalga-benzeri özellikleri ve belirsizlik prensibi, Schrödinger eşitliği, Bohr atom modeli, dalga mekaniğinde hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, istatistiksel fizik (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistiği), katı-hal fiziği (katıların band teorisi, süper iletkenlik, yarı iletkenler)

İzafiyet özel teorisi, nükleer yapı ve radyoaktivite, nükleer reaksiyonlar (fizyon, füzyon), yüksek enerji fiziği (temel kuvvetler, partiküllerin sınıflandırılması, partikül etkileşimi ve bozulma, ivmelenme, algılayıcılar), izafiyet genel teorisi, astrofizik (yıldızlar, nükleosentez, beyaz dwarflar, nötron yıldızlar, kara delikler), kozmoloji (genişleyen evren, kozmik mikrodalga arka plan radyasyon, big bang modeli)

Nanobilim ve nanoteknoloji tarihi, önemli çalışmalar, nanoteknolojide kimya (yakıt pilleri, sarma, nanoparçacıklar, karbon nanotüpleri, nanokompozitler, kendiliğinden düzenlenme, yüzey kimyası), güncel araştırma alet ve teknikleri (mikroskoplar, simülasyon, kristallografi, enterferometre, kimyasal sentez, plazma muamelesi, litografi), üretim prosesleri (kendiliğinden düzenlenme, litografi, vb.), mikroskopi, software, malzeme, elektronik, enerji ve canlı bilimlerindeki en son gelişmeler, nanoteknolojiye dünyadaki yaklaşım (devletler, üniversiteler, ticari kuruluşlar), güncel ticari faaliyet (nanocihazlar, canlı bilimleri, vb.), nanoteknolojinin geleceği. Kavramlarla ilgili deneyler derse eşlik etmektedir.

Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları

 Elektrik Mühendisliğinin temel konularından olan Elektrik Devrelerinin incelenmesi bu dersin konusudur. Direnç devrelerinin Doğru Akım (DA) davranışlarının incelenmesi, kondansatör ve bobin bulunduran devrelerin geçici ve sürekli rejim analizleri incelendikten sonra Alternatif Akım'da güç ve enerji hesaplamaları ele alınacaktır

Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırması'nın; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması. Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.

Değişen iş koşulları ve TKY'nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları. Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar

Verimlilik Yönetimi kavramı günümüzün rekabetçi iş pazarında kritik bir başarı faktörü halini almıştır. Neyin çalışıp neyin çalışmadığını anlamak ve gereken hareketi hızla gerçekleştirebilmek gelecek yöneticiler için önemli bir özellik olacaktır. Bu derste amaç öğrencilerin farklı performans ölçme tekniklerini öğrenmeleri, verimlilik yönetimi felsefesi ile tanışmaları ve verimlilik geliştirme sistemlerinin yöntemlerini tanımalarıdır.

Endüstriyel toplum; endüstriyel ilişkiler; iş arama; çalışma hayatı; değerler ve sosyal önem; endüstri ve toplumun kooperasyonu; sendikalar; işsizlik; işyerinde sağlık ve güvenlik; profesyonel kurumlar ve hizmetleri; kişiler arası iletişim; kişisel gelişim