Dersler

Endüstri Mühendisliği Zorunlu Dersler

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize, üniversite nedir, ne değildir? Eğitim ve öğretim hayatı boyunca nelere dikkat etmeli, neler yapması ve yapmaması gerektiğinin anlatılması

Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

 

Endüstri Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliğinin tarihi gelişimi ve temel işlevleri. İmalat Mühendisliğine giriş. İş tasarımı ve iş ölçümüne giriş. Üretim tipleri ve özellikleri. Üretim planlama ve kontrole giriş, proje planlama, montaj hatlarının tasarımı, parti üretimde planlama, malzeme yönetimine giriş.

 

Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca, sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk etmek hedeflenir.

 

Kimyada temel kavramlar, atomlar, moleküller ve iyonlar, modern atom kuramı, kimyasal bileşikler ve adlandırılmaları, kimyasal tepkimelerde stokiyometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki tepkimeler, çökelme, asit-baz nötralizasyonu ve yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve özellikleri, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve kimyasal denge prensipleri. İlgili deneyler derse eşlik etmektedir.

 

Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L'Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları.

 

Nesneye yönelik (object oriented) programlamaya giriş. Programlama dilleri, seviyeleri, tarihçe. Güvenlik, güvenilirlik ve etik. Program geliştirme; dilin yazılım kuralları; giriş/çıkış; algoritma; akış diyagramları ve sözde kod; atama; kontrol yapıları; fonksiyonlar; diziler; temel arama ve sıralama algoritmaları ve temel dosya işlemleri.

 

Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler).

 

Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, düzlemsel eğrilerinin uzunlukları, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, uzayda doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, parçalı türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, kritik noktalar, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri.

Ön koşul: MATE 111

Mekaniğin temel kavramları: vektör işlemleri, kuvvetler ve kuvvet-çiftleri, serbest cisim diyagramları, denge. Sürtünme. Dağıtılmış kuvvetler. Dik ve kesme kuvvetleri ve moment diyagramları. Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği, genelleştirilmiş Hooke yasası. Mühendislik uygulamaları: eksenel yükler, daire kesitli çubuklarda burulma, kirişlerde eğilme ve kayma gerilmeleri, bileşik gerilmeler. (Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri alamazlar)

 

Mühendislikte teknik resmin önemi, çizgi ve geometrik şekiller. İzdüşüm, görünüşler ve kesitler. Ölçülendirme ve toleranslar. Vidalar ve bağlama elemanları, kamalar, yaylar. Dişliler ve kamlar. Perspektif resim. Montaj resmi. Üç boyutlu modelleme.

 

Mühendislikte istatistik, olasılık, olasılık teoremleri; koşullu olasılık; Bayes teoremi, rastgele değişkenler, Binom, Poisson; Hipergeometrik dağılımlar; olasılık dağılımlarının ortalamaları ve varyansları; Chebyshev teoremi; Multinominal dağılım. Sürekli rastgele değişkenler; Normal ve diğer sürekli olasılık yoğunluk fonksiyonları; Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonları. Yöneylem Araştırması'na uygulamalar; Matematik ümit ve karar verme; Rastgele süreçler; Monte-Carlo yöntemi; Frekans dağılımları, grafikler, örnekleme dağılımları.

Ön Koşul: MATE 112

Öğrencilere temel muhasebe bilgi ve pratiğinin kazandırılması. Muhasebe bilgi ve uygulamalarıyla beraber bu bilgilere dayalı finansal raporların hazırlanması, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerinin edinilmesi

 

Matrisler, satır denkliği, ters matris, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, tabanlar, iç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt yöntemi, ortogonal izdüşümler, Fourier serileri, öz değerler, öz vektörler, üstel matrisler, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri.

 

Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kuruluşu; Atatürk'ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

 

İmalat teknolojisinin temelleri: dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, kaynak, döküm, toz metalürjisi. Modern imalat yöntemleri. Takım tezgahlarına giriş, tornalama, frezeleme. İmalat için malzeme seçimi; NC ve CNC'ye giriş.

 

Verimlilik ve iş etüdü; Metot etüdü; iş ölçümü, iş örneklemesi, zaman etüdü; İnsan faaliyetlerinin ve performansının psikolojik yönleri, insan ile çevre etkileşimi. İşyerinde ergonomik ilkeler, mühendislik antropometresi, iş için gerekli enerji. İnsan ve organizasyonel yapı etkileşimi. İnsan ile robotlar ve zeki makineler arasındaki etkileşim.

 

Ortalamalarla ilgili çıkarımlar; nokta ve aralık kestirimi; hipotez testleri; varyanslarla ilgili çıkarımlar; varyans kestirimi; ortalamalarla ilgili çıkarımlar. Çıkarımda kısa yol yöntemleri; Kolmogorov-Smirnov testleri; eğri uydurma; regresyon; çoklu regresyon; korelasyon; faktöriyel deneyleme; kalite güvencesi uygulamaları; güvenilirlik ve ömür testi uygulamaları; bozulma zamanı dağılımları; üstel ve weibull dağılımlarının ömür testlerinde kullanılması.

Ön Koşul: İSTA 203

Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.

Ön Koşul: MATE 111

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

 

Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırması'nın; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması. Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.

Ön Koşul: MATE 213

Üretim sistemlerinde tasarım konuları; stratejik planlama; teknoloji seçimi; ürün tasarımı; tesis planlaması; iş tasarımı; ürüne ve prosese yönelik imalat sistemlerinde tesis yerleştirme; hat dengeleme teknikleri; sipariş atölyeleri; tesis yeri seçimi.

Ön Koşul: EM 252

Üretim sistemlerinin genel yapıları ve üretim sistem çeşitleri; değişik üretim çevrelerinde karşılaşılan planlama problemlerinin karakteristikleri; satış tahmin yöntemleri; envanter yönetimi sistemleri; kaba envanter yönetimi; birleşik ikmal; dağıtım ve envanter kontrolü; ABC analizi.

Ön Koşul: İSTA 203


Değişen iş koşulları ve TKY'nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları. Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar.

 

Kuyruk Teorisi; sistem yapıları; notasyon; tek servis kanallı ve çok kanallı sistemler. Olasılıksal envanter modelleri: tek periyot modelleri; sipariş noktası modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme. Zaman - akış mekanizması. Benzetim dilleri

Ön Koşul: EM 301

Kaba üretim ve kapasite planlama; toplu üretim planının çözümlenmesi ve ana üretim çizelgesinin oluşturulması; kaba kapasite planlaması; malzeme ihtiyaç planlama; kapasite ihtiyaç planlama; parti büyüklüğü belirleme yöntemleri; üretim kontrol.

 

Mühendislik faaliyetlerinde maliyet ölçümü ve kontrolü. Temel muhasebe kavramları; gelir ölçümü ve değerleme problemleri. İmalat maliyetleri kontrolü ve standart maliyet sistemleri. Sermaye yatırımı; mühendislik seçenekleri ve ekipman yenileme kararları.

 

Endüstri Mühendisliği problemlerinde bilgisayar simülasyonuna giriş; simülasyon modellemeye giriş; modelleme kavramları, kanıtlama, çıktı analizi; simülasyonda animasyonun rolü; karmaşık sistemlerin modellendirilmesine ilişkin kavramlar; ileri imalat özellikleri; sürekli ve sürekli-kesikli kombine sistemler; çıktı geliştirme analizlerinde varyans düşürme teknikleri; ARENA yazılımı ortamında uygulamalar.

Ön Koşul: İSTA 203

Eşzamanlı mühendisliğe giriş, entegre ürün-süreç tasarımı metodolojilerinin tanımlanması, müşteri girdili kalite fonksiyon yayılımı matrislerinin kurulması. Deney tasarımı süreci adımları; cevap yüzeyi metodolojisi; ortogonal dizi seçimi ve kullanımı; etkin test stratejileri; çok-seviyeli deneyler. Testler ve deney analizi metotları.

 

Proje bir öğretim elemanın danışmanlığında bireysel olarak veya ekip olarak yapılır. Projenin amacı öğrencilere Endüstri Mühendisliği tekniklerinin; endüstriyel problemlere uygulanması becerisini vermektir. Problemler hipotetik olabilir. Öğrencilerin sürekli olarak ve programlı bir şekilde danışmanı ile görüşmesi ve fikir alışverişinde bulunması gerekir. Bir ara rapor ve son rapor istenir.

Proje 1’in alınabilmesi için 125 AKTS’lik dersin başarılmış olması gerekmektedir.

Bu ders, ulusal ve uluslararası alanda çok önemli bir kavram olan İş Sağlığı ve Güvenliğini içermektedir. Öğrencilerde farkındalık oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve uygulamalar anlatılmaktadır. Bunun yanında, evrensel etik ilkeler ve değerleri, etik teorileri, mühendislik etiği ve ilkeleri ile mesleki ikilemlerin irdelenmesi ve tartışılmasını kapsamaktadır.

 

Bitirme Projesinin hazırlanmasında uygulanan yol ve gereksinmeler; proje dersi ile aynıdır. Ancak projede daha çok uygulama tekniklerine ağırlık verilirken; diploma tezinde gerçekçi endüstriyel problemler üzerinde; bireysel özgün çalışma yapılması istenir.

Bitirme projesinin alınabilmesi için 150 AKTS’lik dersin başarılmış olması gerekmektedir.

Ön Koşullar: EM 301, EM 331, EM 333, EM 491

Endüstri Mühendisliği Fen Bilimleri Seçmeli Dersler

Fotoelektrik etkisi, parçacıkların dalga özellikleri ve belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, atomun Bohr modeli, dalga mekaniğinde hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, istatistiksel fizik (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri), katı hal fiziği (katıların bant teorisi, süperiletkenlik, yarıiletkenler).

 

Nanobilim ve nanoteknoloji tarihi, önemli çalışmalar, nanoteknolojide kimya (yakıt pilleri, sarma, nanoparçacıklar, karbon nanotüpleri, nanokompozitler, kendiliğinden düzenlenme, yüzey kimyası), güncel araştırma alet ve teknikleri (mikroskoplar, simülasyon, kristallografi, enterferometre, kimyasal sentez, plazma muamelesi, litografi), üretim prosesleri (kendiliğinden düzenlenme, litografi, vb.), mikroskopi, software, malzeme, elektronik, enerji ve canlı bilimlerindeki en son gelişmeler, nanoteknolojiye dünyadaki yaklaşım (devletler, üniversiteler, ticari kuruluşlar), güncel ticari faaliyet (nanocihazlar, canlı bilimleri, vb.), nanoteknolojinin geleceği. Kavramlarla ilgili deneyler derse eşlik etmektedir.

 

Sembolik mantık. Kümeler kuramı. Kartezyen çarpım. Bağıntılar ve fonksiyonlar. Eşgüçlü kümeler. Kümelerin sayılabilirliği. Denklik bağıntıları, denklik sınıfları ve ayrışımlar. Bölüm kümeleri. Sıralama bağıntıları. Matematiksel tümevarım ve yinelemeli fonksiyon tanımları.

 

Birinci mertebeden denklemler; doğrusal, doğrusalsı ve doğrusal olmayan denklemler. İkinci mertebeden doğrusal kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, kanonik biçimler. Dalga denklemi için Cauchy problemi. Laplace denklemi için Dirichlet ve Neumann problemleri, maksimum ilkesi. Şerit üzerinde ısı denklemi.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Seçmeli Dersler

Tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji dengesi, Nash dengesi, karışık strateji dengesi, ardışık biçimli oyunlar, geriye doğru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarlı oyunlar, belirsizlik ve bilgi, açık artırma stratejileri ve açık artırmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarlık, oy verme.

Makine elemanlarının tanımı ve sınıflandırılması. Zorlanma şekilleri. Sürekli mukavemet. Miller ve aksların mukavemeti. Pres geçmeler. Cıvata bağlantıları. Kavramalar. Yağlama. Rulmanlı yataklar. Dişli çarklar; kasnak mekanizmaları; zincir mekanizmaları.

 

Kontrol sistemleri terminolojisi; blok diyagramları; geribesleme ilkeleri; Laplace dönüşümü; sistem dinamiği ve genelleştirilmiş empedans; analoji; transfer fonksiyonları ve blok diyagramı cebri; işaret akış grafikleri. Geribeslemeli kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı; endüstriyel kontrol çeşitleri. Kapalı çevrimli kontrol sistemleri; durağanlık; frekans cevabı yöntemi; Nyguist ve Bode analizleri; Root- Locus yöntemi; otomatik ekipmanda pnömatik; hidrolik; elektriksel; akışsal; transfer ve nümerik kontrol ekipmanları.

 

Verimlilik Yönetimi kavramı günümüzün rekabetçi iş pazarında kritik bir başarı faktörü halini almıştır. Neyin çalışıp neyin çalışmadığını anlamak ve gereken hareketi hızla gerçekleştirebilmek gelecek yöneticiler için önemli bir özellik olacaktır. Bu derste amaç öğrencilerin farklı performans ölçme tekniklerini öğrenmeleri, verimlilik yönetimi felsefesi ile tanışmaları ve verimlilik geliştirme sistemlerinin yöntemlerini tanımalarıdır.

 

Endüstriyel toplum; endüstriyel ilişkiler; iş arama; çalışma hayatı; değerler ve sosyal önem; endüstri ve toplumun kooperasyonu; sendikalar; işsizlik; işyerinde sağlık ve güvenlik; profesyonel kurumlar ve hizmetleri; kişiler arası iletişim; kişisel gelişim.

 

Bu derste Endüstri Mühendisliğindeki matematik programlama problemlerinin pratik yönleri uygulanması ve çalıştırılması ile ilgili hususlar incelenecek ve analiz edilecektir. Özellikle doğrusal programlama ve türleri üzerinde durulacak ve bu modellerin uygulama alanları; kabulleri; özellikleri ve tipik uygulamaları incelenecektir. Konu ile ilgili tipik vaka çalışmaları analiz edilecek ve incelenecektir.

 

Belirsizlik ortamında karar verme problemlerinin sistematik olarak değerlendirilmesi, modellenmesi ve analizi; Mühendislik ve yöneylem araştırmasında kullanılan karar verme tekniklerinin kullanımı; Risk problemlerinin modellenmesi ve olasılıklı risk analizi.

 

Akış ağları problemlerinin (atama; taşıma; en kısa yol; azami akış) tanımlamaları; matematiksel modelleri ve çözüm yöntemleri; çoklu terminalli ağların incelenmesi; çoklu malzeme tiplerinin bulunduğu ağ akış problemleri; proje ağları ve kritik yol çizelgelemesi problemleri ile ilişkilendirme.

 

Bilgisayarla Tümleşik İmalata (CIM) giriş ve CIM modülleri. NC; CNC ve DNC sistemleri parça programlama. Robotlar ve malzeme taşıma. Robotlu hücrelerin analizi. AGV ve FMS sistemlerinin analizi. AGV ve FMS'lerin benzetimi. CAQ sistemleri. Konveyör sistemlerinin benzetimi. İnternet ve toplam bilgi yönetim sistemleri. Esnek üretim ve katı otomasyon.

 

ERP sistemlerine giriş; Değişim mühendisliği ve ERP sistemleri; ERP sistemlerinin planlanma, tasarım ve uygulanması; ERP sistemlerinde satış ve pazarlama modülleri; ERP sistemlerinde muhasebe ve finans modülleri; ERP sistemlerinde üretim planlama ve malzeme yönetimi modülleri; ERP sistemlerinde insan kaynakları modülleri; ERP projesi yönetimi; Temel iş süreçlerinin SAP ERP ile etkileşimi.

 

Bu ders, temel olarak girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını irdelemekte, ve başarılı bir ticari girişimde bulunmak için neler yapılması gerektiğini araştırmaktadır: Yaratıcılık ve yenilikçilik kavramları, iş fikri belirleme, yaratıcılık geliştirme teknikleri, proje yönetimi, iş planı oluşturma.

 

Çok kademeli sistemler (dağıtım; üretim-dağıtım; parçaların ortak tedarik maliyetleri); belirsizlik ortamında çok kademeli stok sistemlerinin merkezi planlaması; çok kademeli stok sistemlerinde envanter yönetim teknikleri; üretim ağlarının performans analizi; üretim süreleri; sipariş kabulü ve kapasite yükleme planlaması; dağıtım sistemlerinin planlanması; tam zamanında üretim ve kontrol sistemleri.

 

Bu dersin amacı, çizelgeleme problemine genel bir giriş yapmak ve temel formülasyon ve çözüm tekniklerini vermektir. Derste temel en-iyileştirme tekniklerinin yanı sıra probleme özgü geliştirilen sezgisel algoritmalar da anlatılacaktır. Çizelgeleme problemi genelde çok zor bir problem olduğundan yoğunlaşma basit problemler üzerine olacaktır. Giriş; çizelgeleme problemlerinin tanımlanması; tek makine problemleri - I; tek makine problemleri - II; akış ve atölye tipi üretimler; dinamik programlama yaklaşımı; sezgisel algoritmalar - I; sezgisel algoritmalar - II; küresel sezgisel algoritmalar.

 

Proje ve proje yönetiminin tanımı; proje yönetimi sürecinin bileşenleri; proje organizasyonu; faaliyetlerin analizi; proje çizelgeleme; kaynak yönetimi; projede teknoloji yönetimi; bütçeleme; proje takibi ve kontrolü

 

Endüstriyel psikolojinin temel konuları; endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri, işe ilişkin davranışlar ve ölçümleri; iş analizi; personel seçimi prosedürleri; insan becerilerinin ölçümü; personel eğitimi ve geliştirme; kariyer planlama; iş ortamı, iş zenginleştirme; iş tatmini, iş değerlendirme; iletişim ve liderlik.

 

Bu ders, bir işletmenin stratejisini belirlemede; genel bir perspektif oluşturmadan kısa ve orta vadeli stratejisini belirlemesine kadar izleyebilecek bir metod ile birlikte, strateji ve ilgili alt hedeflerinin belirlenmesinde kullanılacak karar verme metodlarının tanıtımı ve uygulamalarını kapsar.

 

Çevresel Konular; kirlilik yasası; kirlilik kontrol sistemleri; kontrol ürünleri ve pazardaki yerleri; hava ve su kalitesi ve kontrolü. Standartlar, sınıflandırmalar; sera etkisi; ozon yırtığı; araç emisyonu ve motor yönetim sistemi; su bakımı; organik bileşenler; sağlık etkileri; Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA); nükleer güç; endüstriyel atık ; atıkların geri kazanımı.

 

Bu ders makine öğrenmesi konusuna istatistik, lineer cebir, optimizasyon temeline dayanan giriş yapmayı amaçlar. Ders teorik yapay öğrenme yöntemleri yanında (sınıflandırma, regresyon, sinir ağları, kümeleme) bunların pratik uygulamalarını da içerir.

Endüstri Mühendisliği Fakülte Seçmeli Dersler

Nesne yönelimli programlama temellerinin gözden geçirilmesi; yazılım tekrar kullanılabilirliği, sınıf derleme, veri soyutlama ve bilgi saklama, soyut veri tipleri, şablon sınıflar, operatör yükleme; dinamik hafıza yönetimi, miras; soyut fonksiyonlar; çokbiçimlilik; girdi/çıktı akışı; hata ayıklama; temel veri yapıları.

 

Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları.

 

Programa dillerinin tasarım, değerlendirme ve uygulama evrelerinde dahil edilen prensipler, sözdizimi, semantikler, bağlama, tip kontrolü, veri tipleri, ifadeler, kontrol yapıları, alt programlar, soyut veri tipleri, nesne yönelimli programlama için destek, eş zamanlılık, hata ayıklama ve fonksiyonel mantık ve nesne yönelimli programlama.

 

Giriş; veri tipleri ve veri yapıları, soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri.

 

Kurumlarda bilginin tabiatı, bilgisayar tabanlı sistemler ve kurumların bilgi gereksinimlerini karşılayan kapsamlara giriş. Bu sistemlerin kurumlar ve kullanıcılar üzerindeki etkisi. İş ve mühendislik alanındaki çeşitli bilgisayar uygulamaları konusunda ayrıntılı tartışma. Sistem gereksinimleri ve sistem geliştirme yaşam döngüsü analizi. Süreç ve veri modelleme, ilişkisel veri analizi.

 

Roller ve uzman sistemlerin sınırlamaları; yapay zekanın maliyeti ve getirileri, mimari, kabuklar, bilgi mühendisliği, yapılandırma, kural temelli ve nesne yönelimli bilgi geliştirme metodolojileri, hızlı prototip geliştirme ve KADS.

Veri madenciliği büyük veri tabanlarında ki değişiklikleri, birleşimleri anormallikleri ve desenleri otomatik bulma işlemidir. Bu ders istatistiksel temeller, birleşim keşifleri, sınıflandırma, gurupluma veri tabanı desteği, veri depolama ve OLAP teknolojileri gibi veri madenciliği ve bilgi keşfi temel konularında bilgi vermeyi amaçlar.

Bu derste Elektrik Mühendisliği'nde kullanılan sayısal yöntemler açıklanacak ve bu yöntemlerin problem çözmek için ne kadar faydalı oldukları MatLab yazılımı kullanılarak gösterilecektir.
Polinomsal yaklaşım ve interpolasyon, sayısal integral hesabı, EHM'de lineer cebir denklem sistemleri, öz değer problemleri, sayısal türev alma, EHM'de sayısal formüller, bir boyutlu ve iki boyutlu başlangıç değeri problemleri ve EHM'de bir boyutlu ve iki boyutlu sınır değeri problemleri.

Bu dersin amacı, gerçek hayatta kullanılan çok sayıda ve değişken mühendislik uygulamalarının yardımıyla, öğrencilere akışkanlar mekaniği esaslarının mühendislikte nasıl uygulandığını göstermektir. Ana hedeflerden birisi de, fizik üzerine yoğunlaşarak, öğrencilerin akışkanlar mekaniği ile ilgili sezgisel bir anlama yeteneği geliştirmelerini sağlamaktır.

Endüstri Mühendisliği Üniversite Seçmeli Dersler

Bu ders Almanca' ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

 

ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

 

Bu ders Çince'ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.

 

CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

 

Dersin amacı, öğrenciye hak, hukuk, hukuk devleti gibi hukukun temel kavramları ile hukuk sistemleri, hukukun dalları ve hukukun ülkemizde işleyişi hakkınca temel bir bilgi kazandırmaktır.

Ders toplumsal hayatın hemen her yönünde ifadeleri olan sonzsuz mutluluğun elde edileceği ideal ülke tasavvurunun çeşitli bakış açılarından ele alınma biçimleri hakkında bir farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
Bir edebi tür olarak ütopyadan hareket eden ancak bu alanla sınırlı kalmayıp ütopyacı düşüncenin etkileşim içinde olduğu çok sayıda insan ve toplum biliminin kavramlarını irdeleyerek ütopyanı geçmişten günümüze seyrini izler. Farklı dönem ve kültürkerde geliştirilmiş çeşitli ütppya modelleri, ütopyaların toplumsal eleştiri ve hiciv amaçlı kullanılması, ideal hayat fikrinin modern aklın kuşkuculuğu ile geçirdiği değişim: ekoloji ve feminizm gibi hareketlerin ütopyacı düşünceyle ilişkisi nihayet kabusa dönüşen hayatların kurgulandığı disütpyaların toplumsal ve ideolojik boyutları ile kitle kültürünün ütopyacı düşünce örnekleri dersin içeriğini oluşturur.

Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarında 18. yüzyılın başından günümüze kadar yaşanan süreklilik ve değişim çizgilerini odağına alan derste, aynı dönemde modern etiğin oluşumu da incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, modern etik disiplinin gelişimi, Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa'nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır.

Bu dersin amacı bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayaıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmaktır.

Örgütsel davranışın tanımı; algılama süreci; kişilik ve tutumlar; motivasyon; öğrenme; çalışma grupları; çalışma ve stres yönetimi; güç ve liderlik; iletişim; karar verme; örgüt kültürü ve yapısı; değişim yönetimi ; çatışma yönetimi ; kültür

 

Giriş, amaçlar ve eğilimler; iş analizleri, insan kaynakları planlaması ve işe alım; personel seçimi; söyleşiler, organizasyonel eğitim; kariyer geliştirme; iş değerlendirme; performans yönetimi; dolaylı ve dolaysız ödemeler.

 

Uluslararası pazarlama kavramları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası piyasalara giriş şekilleri; uluslararası pazarlarda pazar tanımı ve analizi; uluslararası pazarlamada pazarlama bileşenleri; yenilik yayılımı ve ürün yaşam eğrisi .

 

Ahlaksal (etik) kuram ve yaklaşımlar: genel kavramlar, geleneksel kuramların çağdaş işletme kararlarına uygulanması; ahlaksal değerler, dinsel değerler ile işletme değerleri arasındaki ilişkiler, iş ahlakı ve işletmenin sosyal sorumlulukları; iş ahlakının işletme stratejisi, işletme fonksiyonları ve rekabet açısından değerlendirilmesi; ahlak ve çevre bilinci; küresel işletmelerde ahlak ve etik.

 

Temel sistem kavramları; kişisel ve kurumsal davranışla Yönetim Bileşim Sistemlerinin karşılıklı etkileşimleri; bilişim sistemleri uygulanıcıları; işlevsel sistemler; karar destek ve icra destek bilişim sistemleri; yapay zeka; ofis otomasyonu; bilişim sistemleri ve süreçleme teknolojisi; veri tabanı yönetim sistemleri; kullanıcı uygulamalarının geliştirilmesi.

 

Ders iletişimle ilgili iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır (a) Kişinin düşüncesini etkin şekilde dile getirmesi, (b) Diğerlerini dinleme ve anlama becerileri. Bu amaca yönelik olarak, ders şu konuların üzerinde durmaktadır: İletişim araçları, görsel iletişim, anlaşmazlıkların etkin çözümü, aracılarda olması gereken nitelikler, karşısındakini küçük düşürmeden meramını anlatmak, zor kişilerle iletişim kurmak, tüketicilerle iletişim kurmak, odak gruplarla iletişim kurmak.

 

Bu ders, sosyal bilim çalışmalarına yeni başlayan öğrencilere, sosyal bilimler alanının tarihsel oluşumu bağlamında, ana kavramlarını, ana sorunsallarını, yani sosyal bilimleri "diğer" bilimlerden ayıran özellikleri ve son teorik gelişmelere paralel olarak bu alandaki ana tartışma konularını öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.

Bu dersin amacı modernizm kavramını ve bu kavramı hazırlayan şartları öğrenciye tanıtmak, felsefi düşünce ve onun çeşitli türevleri ile ilgili bilgiyi kavratmaktır.