Dersler

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize, üniversite nedir, ne değildir? Eğitim ve öğretim hayatı boyunca nelere dikkat etmeli, neler yapması ve yapmaması gerektiğinin anlatılması.

Zorunlu

Temel bilgisayar literatürü: terminoloji, sistem bileşenleri ve işleyiş. Programlamanın temelleri: dizi, karar yapısı, tekrarlı işlem, sözdizimi, derleme, hata ayıklama ve bakım, yordamlar, parametreler, diziler, arama ve sıralama algoritmaları, sıradüzensel yapısal tasarım ve biçem.

Zorunlu

Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).

Zorunlu

Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasnının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması.

Zorunlu

Elektrik-elektronik mühendisliğinin genel kapsamı ve sorumlulukları, standartlar, birimler. Elektrik ve elektronikte kullanılan temel büyüklükler, temel devre elemanları ve tanımları.  Elektriksel sinyaller hakkında genel bilgiler. Elektrik ve elektronik açısından analog ve sayısal büyükler. SPICE, Matlab ve elektrik-elektronik devrelerinde kullanılan temel bilgisayar programları.

Zorunlu

Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L'Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları.

Zorunlu

Sayı sistemleri ve kodlama; Boole cebri; kombinezonsal lojik devre elemanları; Boole fonksiyonları: kanonik ifadeler ve Boole fonksiyonlarının indirgenmesi; Quine McCluskey ve Karnaugh metotları; bazı pratik kombinezonsal devreler: toplayıcı, kodlayıcı, çoğullayıcı; ROM ve programlanabilir lojik diziler; ardışıl lojik devreler: durum tablosu ve durum diyagramı; flip-floplar; ardışıl lojik devrelerin analizi; senkron ardışıl lojik devrelerin tasarımı; tümleşik ardışıl devre bileşenleri: yazıcılar, hafızalar, sayıcılar.

Zorunlu

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Zorunlu

Vektör uzayları, lineer bağımlılık, tabanlar, iç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt yöntemi, ortogonal izdüşümler, liner dönüşümler, ve matris gösterilimleri, sıfır ve değer uzayı. devre ve alan teorilerindeki uygulamaları. Matrisler, basit satır sütun işlemleri, matris rankı, ters matris, satır indirgenmiş basamak yapı, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, elektrik mühendisliğindeki uygulamaları. Lineer dönüşümlerin elektrik mühendisliğindeki uygulamaları: Fourier serileri, öz değerler, öz vektörler, benzerlik dönüşümü, Örnek devre ve alan problemleri, MatLab uygulamaları.

Zorunlu

Simple present tense, have/has, there is/are, some/any, can/can't, present continuous tense, articles, prepositions, everyday expressions

Zorunlu

Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, düzlemsel eğrilerinin uzunlukları, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, uzayda doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, parçalı türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, kritik noktalar, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri.

Zorunlu

Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kuruluşu; Atatürk'ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

Zorunlu

Temel mikroişlemci yapıları ve çalışma prensipleri. Bellek ve adresleme. Bellek tasarımı. Veri, adres ve kontrol yolları. Arayüzler. Paralel ve seri portlar, zamanlayıcılar, kesme kontrolleri. Bellek yönetim birimi. Çevirici dilinde programlama. Mikroişlemciler ve uygulamaları.

Zorunlu

Elektrik Devre Elemanları, Akım, Gerilim, Elektriksel fonksiyonlar, Güç, Enerji, Seri/paralel direnç devreleri, Bağımlı kaynaklar, Kirchoffun akım ve gerilim yasaları, Çevre akımları yöntemi, Düğüm gerilimleri yöntemi, Kaynak dönüştürme, Thevenin-Norton teoremi, Süperpozisyon, Maksimum güç transferi teoremi, İşlemsel kuvvetlendiriciler, Dinamik devre elemanları kapasitör ve endüktör, Akım ve gerilim dalga biçimleri, RC, RL ve RLC devreleri, sinüzoidal sabit durum analizi, Rezonans, Tek ve üç fazlı devreler, Üç fazlı sistemlerde güç.

Zorunlu

Sayısal devrelerin gözden geçirilmesi. Kombinezonsal devre tasarım temelleri: standartlar, devre zamanlamaları, PLD'ler, kodlayıcılar, kod çözücüler, çoğullayıcılar, karşılaştırıcılar, üç durumlu aletler, toplayıcılar, ALU'lar ve diğerleri, tasarım örnekleri. Ardışık devre tasarım temelleri ve uygulamaları: hafıza elemanları, durum analizi, standartlar, PLD'ler, sayıcılar, kaydırmalı yazıcılar, tasarım metotları ve örnekler. Yalnız okunabilir bellek (ROM), Okunabilir/Yazılabilir Bellek, Durağan Rastgele Erişimli Bellek, Dinamik Rastgele Erişimli Bellek, Karmaşık Programlanabilir Sayısal Cihazlar (CPLD), Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA).

Zorunlu

Polinomsal yaklaşım ve interpolasyon, sayısal integral hesabı, EEM'de lineer cebir denklem sistemleri, öz değer problemleri, sayısal türev alma, EEM'de sayısal formüller, bir boyutlu ve iki boyutlu başlangıç değeri problemleri ve EEM'de bir boyutlu ve iki boyutlu sınır değeri problemleri.

Zorunlu

Temel aksiyomlar, elektriksel yük, Coulomb kanunu, boşlukta elektrostatik alan, elektrostatik enerji, yüzey yükleri ve Dirac dağılımı, dipoller, bir malzemede elektrostatik alan, temel denklemler ve sınır koşulları, Lorentz kuvveti ve boşlukta manyetostatik alan, Biot-Savart kanunu, Ampere formulü, bir malzemede manyetostatik alan, manyetik enerji, manyetik dipoller ve daimi mıknatıslar, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik alanlar, Faraday indüksiyonu, öz ve karşılıklı induktans, elektromanyetik enerji, potansiyel fonksiyonları, özel izafiyet teorisi.

Zorunlu

İş ortamındaki iletişimde sıkça kullanılan sözcükler, kalıplar, Şirketlerdeki birimler ve iş tanımları, Takım çalışması ve organizasyonlarda dikkat edilmesi gerekenler

Zorunlu

Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.

Zorunlu

Transformatör ve bağlantıları, Düğüm ve ağ (network) analizi, Ağlar, Karmaşık frekans analizi, Laplace dönüşümünün elektrik devrelerine uygulamaları, Transfer fonksiyonları, Doğal frekanslar, Zaman ve frekans alanlarında konvolüsyon, Ağlar için frekans analizi ve Bode diyagramı, Durum değişkenleri ve denklemleri.

Zorunlu

Zaman-tanım bölgesi analizi: durum geçiş matrisi, sıfır-durum, sıfır-giriş çözümleri, kararlılık, kontrol edilebilirlik, gözlemlenebilirlik, s-uzayı analizi: geçiş matrisi, blok diyagramları, geri besleme, kapalı çevrim kontrol sistemleri, kararlılık, Bode analizi, köklerin yer eğrisi metodu, w-uzayı analizi: fazörler, elektrik devrelerinde güç ve enerji.

Zorunlu

P-n jonksiyonları. Diyod modeli ve diyod devreleri, uygulamaları: doğrultucular, kırpma devreleri ve diğerleri. Diyod devrelerinin küçük işaret analizi. Jonksiyonlar, BJT'nin büyük ve küçük işaret modelleri, çözüm teknikleri, BJT kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri. MOSFET: modelleri, çözüm teknikleri, MOS kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri, Akım Aynaları. Mantık devre kapıları; BJT ve CMOS eviriciler: zamanlama, gecikme, statik ve dinamik güç sarfiyatları.

Zorunlu

İşaretlerin ve sistemlerin sınıflandırılması: sürekli ve ayrık zaman, analog ve sayısal. Sistem özellikleri, dürtü cevabı, konvolüsyon toplamı, fark denklemleri ve çözümleri. Ayrık zamanlı durum denklemlerinin çözümü, durum geçiş matrisi, kararlılık. Ayrık zaman Fourier dönüşümü, özellikleri ve sistem uygulamaları, frekans uzayı teoremleri. Ayrık Fourier dönüşümü ve uygulamaları. z-dönüşümü, özellikleri ve uygulamaları. Sürekli zaman ve ayrık zaman dönüşümlerinin birbirleriyle ilişkisi.

Zorunlu

Dalga denklemi, 2 boyutlu dalga denkleminin çözümü, D'Alembert ve Fourier metotları. İletkenliğin etkisi. Monokromatik dalgalar. Helmholtz denklemi. Poynting vektörü ve elektromanyetik enerjinin ortalaması, düzlem dalgalar, elektromanyetik dalgaların iletimi ve yansıması. Dalga kılavuzları, TE, TM ve TEM modları, dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları. İletim hatları, boşluk rezana törü, alan kavramları için antenler. Elektrik ve manyetik dipoller, anten dizisi teorisi, zemin etkisi ve görüntü teorisi.

Zorunlu

Olasılığın temelleri, aksiyomlar ve koşullu olasılık dahil ana özellikler, Bayes kuralı, rasgele değişkenler ve dağılımlar, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Gauss dağılımı, öğrenci t-dağılımı, ortalama değer ve variyans. Sürekli ve ayrık rastgele değişkenler, bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonları, rastgele süreçler, rasgele işaretler; gürültü, kargaşa, girişim işaretleri. Rastgele modelleme, rastgele işaretlerin bilgisayarlarla üretilmesi, öz- ve çapraz- ilinti fonksiyonları ve güç spektrumu, istatistik, örnekleme kuramı, kestirim kuramı, varsayım testi ve istatistiksel anlamlılık, savlar (iddialar), testler ve sonuçlar, anket hazırlama ve yapma.

Zorunlu

MOS ve BJT'lerin yüksek frekans modelleri ve kuvvetlendiricilerin frekans analizi. İşlemsel kuvvetlendiriciler ve işlemsel kuvvetlendiricili devreler, Geri besleme ve kararlılık, Bode diyagramları. İdeal olmayan işlemsel kuvvetlendiriciler ve kompanzasyon. Çok katlı kuvvetlendiriciler, Osilatörler.

Zorunlu

Manyetik devreler, Manyetik alan enerjisi, Elektromanyetik sistemlerde kuvvet ve torkun elektromanyetik dönüşümü,Transformatörler, Tek fazlı transformatörlerin yapımı, Yüksüz durum araştırması, Kayıp ve verimlilik, Tek fazlı transformatörlerin paralel çalışması, Üç fazlı transformatörler, AC makineleri, Üç fazlı makinelerin genel yapısı, Asenkron motorların nominal özellikleri, Asenkron motorların eşdeğer devreleri, Tork eğrisi, kayıp ve verimlilik, Asenkron motorların çalıştırılması, Daire diyagramları, Senkron makineler.

Zorunlu

Örnekleme teoremi ve tipleri, Darbe Genlik Modülasyonu (PAM), zaman bölmeli çoğullama, Darbe Süresi Modülasyonu (PDM), Darbe Yeri Modülasyonu (PPM), Darbe Kod Modülasyonu (PCM). Kuantalama, sıkıştırma - genleştirme, analog-sayısal dönüştürücüler, Delta Modülasyonu (DM). Temelband veri iletimi: simgeler arası girişim. Uyumlu alıcı filtre. Sayısal Modülasyon Sistemleri. Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (ASK) ve Faz Kaydırmalı Anahtarlama (PSK) teknikleri.

Zorunlu

DC makineleri, Makine yapımı, Elektromotor kuvvetinin incelenmesi ve belirlenmesi, Çeşitli sargı türleri, Armatür reaksiyonu, Dengeleyici sargılar, Makine uyarma türleri, DC makinelerin yüksüz ve yüklü durumları ve karakterizasyonları (Jeneratör, motor ve fren koşulları), DC motorların RPM'nin başlatılması ve kontrolü, Makinelerin kaybı ve verimliliği, DC jeneratörlerinin paralel bağlantısı, DC makinelerinin çeşitli uygulamaları.

Zorunlu

Haberleşme sistemlerinin bileşenleri. Filtreler. Zaman/bandgenişliği ilişkisi. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. Lineer sistemlerde genlik ve faz distorsiyonu. Lineer modülasyon teknikleri: genlik modülasyonu, çift yan bant modülasyonu, tek yan bant modülasyonu, artık yan bant modülasyonu. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve Faz Modülasyonu (FM, PM). FM sinyallerinin üretilmesi ve demodülasyonu. FM stereo radyo yayıncılığı. Frekans Bölmeli Çoğullama (FDM). Superheterodin alıcılar.

Zorunlu

TEM modu iletim hatlarında akım ve gerilim dalgaları, frekans ve zaman uzayı analizi, güç ve enerji akışı, empedans uydurma. Dalga kılavuzları ve mikroşerit hatlar. Darbe iletimi. s-parametreleriyle devre analizinin temel prensipleri. Mikrodalga haberleşme, örnekler. Mikrodalga radyo yayını ve antenlerin temel prensipleri: temel tipler ve diziler.

Zorunlu

Transmisyon Hatları, RF güç kuvvetlendiricilerinin analiz ve tasarımı, PLL ve frekans sintisayzırı, gürültü ve bozulma, osilatörler; karıştırıcılar, modülatörler ve demodülatörler; vericiler, alıcılar; lineer olmayan modülasyon ve demodülasyon; super-heterodin alıcı ve duplekserlar.

Zorunlu

Bu ders, ulusal ve uluslararası alanda çok önemli bir kavram olan İş Sağlığı ve Güvenliğini içermektedir. Öğrencilerde farkındalık oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve uygulamalar anlatılmaktadır. Bunun yanında, evrensel etik ilkeler ve değerleri, etik teorileri, mühendislik etiği ve ilkeleri ile mesleki ikilemlerin irdelenmesi ve tartışılmasını kapsamaktadır.

Zorunlu

Öğrenciler bir literatür taramasının ardından donanım ve/veya yazılım uygulamalarında orijinal sonuçlar verecek araştırmalar yapacaklardır.

Zorunlu

Spice (LT-SPICE), MATLAB/MATHCAD programlarına giriş, Spice programında R, C, gerilim ve akım kaynakların tanımlanması, R-C devreleri bilgisayar ortamında kurulması ve analizi, RLC devrelerin bilgisayar ortamında simülasyonu ve analizi, Diyotlu devreilerin Spice program ile analizi, BJT ve MOSFET transistorların Spice programında tanımlanması, BJT ve MOSFET transistorların Spice programında DC analizi, Kuvvetlendirici devrelerin bilgisayar ortamında incelenmesi, çok katlı kuvvetlendiricilerin bilgisayar ortamında incelenmesi, op-amp devrelerin simülasyonu, Osilatör devrelerin simülasyonu, Digital devrelerin bilgisayar ortamında incelenmesi, Devrelerin MATLAB/MATHCAD ortamında analizi.

Zorunlu

Asembler dili ve makine dili kullanılarak bilgisayar organizasyonuna giriş, bilgisayar aritmetiği, veri yolu ve kontrol, mikro programlama, komut kümeleri, adresleme şekilleri, hafıza sistemleri ve hiyerarşiler, önbellekler, girdi/çıktı sistemleri, kesmeler, programlama kesmeleri, RISC mimarisi, ardışık düzen ve performans artımı için diğer gelişmiş teknikler, paralel hesaplama, açık sistem ağları ve çoklu işlemciler.

Bölüm Seçmeli

Kurumlarda bilginin tabiatı, bilgisayar tabanlı sistemler ve kurumların bilgi gereksinimlerini karşılayan kapsamlara giriş. Bu sistemlerin kurumlar ve kullanıcılar üzerindeki etkisi. İş ve mühendislik alanındaki çeşitli bilgisayar uygulamaları konusunda ayrıntılı tartışma. Sistem gereksinimleri ve sistem geliştirme yaşam döngüsü analizi. Süreç ve veri modelleme, ilişkisel veri analizi.

Bölüm Seçmeli

Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları, indeksleme, rasgele hale getirme; veri koruma, kurtarmak, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler, eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler.

Bölüm Seçmeli

EEM de analitik modeller, analitik-sayısal yöntemler, salt sayısal yaklaşımlar, alan ve ağ teorileri için sayısal teknikler, onaylama, doğrulama ve akreditasyon, kalibrasyon, frekans ve zaman uzayında sonlu fark yöntemleri, sonlu elemanlar yöntemi, moment yöntemi, adım-adım parabolik denklem yöntemi.

Bölüm Seçmeli

Rasgele işlem, gürültü modelleri: analog haberleşmede Gauss-tipi, Beyaz-, Darbandlı- gürültü: genlik modülasyonunda işaret gürültü oranı: eşik etkisi. Çeşitli modülasyon tekniklerinde gürültü işaret oranının karşılaştırılması. Üstel modülasyonda gürültü, Darbe kod modülasyonu, eşik etkisi. Özilişkili sayısal iletim teknikleri, kısmi yanıt kodlama teknikleri ve spektral özellikleri.

Bölüm Seçmeli

Kılavuzlanmış optik dalgalar, optik fiberlerin elektromanyetik özellikleri. Optik kaynaklar. Yarıiletken lazerler ve LED'ler. Modülasyon ve demodülasyon metotları, Entegre optik devreler. Fiber optik haberleşme sistemlerinin tasarım örnekleri.

Bölüm Seçmeli

Akım ve Gerilim Kaynakları, Akım ve Gerilim Referans Devreleri, İşlemsel Kuvvetlendiriciler Uygulamaları, İşlemsel Geçiş İletkenliği Kuvvetlendiricisi ve Uygulamaları, Akım Taşıyıcılar: Karakterizasyonu ve Uygulamaları, Aktif Süzgeç ve Osilatör Devreleri, Analog Çarpma devreleri ve uygulamaları.

Bölüm Seçmeli

s-,z-, sürekli frekans uzayı ilişkileri. Sayısal filtre karakteristikleri. IIR filtreleri, dürtü sabiti, bilinear ve integral teknikleri. FIR filtreleri: pencereleme, frekans örnekleme. Frekans dönüşümleri. Denetimci tasarımı: kontrol edilebilirlik, durum geri beslemesi, kontrolörler. Ölü-vuru (death-beat) cevabı için sayısal kontrolör. Gözlemci. Birliktelik ve ayırım prensibi. Bit-seri ve dağıtık aritmetik sayısal bileşenlerin donanımsal gerçeklemeleri. Ayrıklaştırma Etkileri.

Bölüm Seçmeli

Siber güvenlik evrim süreci, güvenlik mühendisliği, güvenliği sağlama teknikleri, saldırı tespit sistemleri, siber savaş operasyonel gereksinimleri, siber savaş örnekleri, güvenlik duvarları, siber savaş varlıklarının entegrasyonu, casus yazılımlar ve korunma yöntemleri.

Bölüm Seçmeli

Mühendislik sistemleri, Elektromanyetik Uyumluluk Temelleri, Elektriksel ve Manyetik Dipoller, Elektromanyetik girişim (EMG), Bio-Elektromanyetik (BEM), Mühendislikte EMU: Elektrik, Endüstri, Bilgisayar. Endüstride EMU: Otomotiv, Tıp Elektroniği, Savunma. Elektromanyetik spektrum, EMU ve gürültü, EMU ve Kuplaj, Güç Dağıtım Sistemleri ve EMU, Güç kalitesi, Haberleşme ve Kontrol Sistemlerinde EMU, Telemtri Sistemlerinde EMU, Fiber Optik Kablolama ve EMU, EMU ve Internet, Elektronik Casusluk ve EMU, EMU Standartları, EMU-EMG Test ve Ölçmeleri, EMU-EMG Test ve Ölçü Ortamları, Açık-hava, Ekranlı Oda, Yansımasız Oda. EMG ve Korunma, Topraklama, Filtreleme, Ekranlama, Ekranlama Etkinliği, Yayılım ve dayanıklılık ölçüleri, EMU ve Bilgisayar Simülasyonları, CE Markası, EMU ve Yetkili Kurumlar.

Bölüm Seçmeli

Temel bilgisayar haberleşme yapıları. Devre ve paket anahtarlama, lokal ve geniş alan ağları ve donanımları. Protokoller: OSI, TCP/IP, çerçeve aktarımı, Asenkron Transfer Modu (ATM), kullanıcı mesaj aktarım protokolü (UDP), CSMA/CD, iletim ortamı erişim protokolü, yönlendirme algoritmaları, ağ güvenliği, şifreleme, ağ performans ölçütleri, Sanal Özel Ağlar (VPN).

Bölüm Seçmeli

Radarların temelleri, radar denklemi, doğruluk, çözünürlük, birleştirme süresi, Doppler kayması, toplam radar yansıması (radar dalga şekli, gürültü, kargaşa ve girişim), radar işaret işleme, yayılma, verici ve alıcı anten sistemleri, alıcı işlemci birimleri, bulma, izleme, sınıflandırma ve kimliklendirme algoritmaları, radarla gözetleme, Mikrodalga, HF, VHF radarları, Yapay Açıklıklı Radarlar (SAR), Ters Yapay Açıklıklı Radarlar (ISAR), Yeraltı Görüntüleme Radarı (GPR), Kızılöncesi (IR) algılayıcılar (ısıl kameralar), kesit radarları, mikro algılayıcılar, geniş alan gözetleme, gelecekte beklenen eğilim.

Bölüm Seçmeli

RF elemanları ve eşdeğer devreleri, RF resonans devreleri, Empedans eşleştirme, RF süzgeçler, RF transistorler, RF kuvvetlendiriciler, RF (büyük işaret) güç kuvvetlendiriciler.

Bölüm Seçmeli

VLSI tasarım teknikleri ve temelleri. ASIC tasarımı, kapılar -diziler, standart-hücreler. Full custom design yaklaşımları. Kırmık (chip) düzeyinde zemin planlaması. SistAem bloklarının ayrıştırılması. Standard Hücre yer değiştirme ve Yol Belirleme (Routing) Algoritmaları. Tasarım doğrulama, mantık, zamanlama ve transistor seviyesi simülasyon. Yapı blokları için tasarım teknikleri: bellek dizileri, PLAs. Test edilebilir sistem tasarım yöntemleri. Güvenilirlik.

Bölüm Seçmeli

İşlemsel kuvvetlendiricilerin karakteristikleri ve davranış modelleri, OTA, ve işlemsel akım kuvvetlendirici konfigürasyonları, güç katları, kuvvetlendirici özellikleri, CMOS ve BiCMOS tasarım kriterleri, elektriksel ve fiziksel tasarım, bazı mikroelektronik devreleri: karşılaştırıcılar, analog çoğullayıcılar, LC osilatörler.

Bölüm Seçmeli

Görüntü işleme uygulamaları ve temel problemler, kameralar, algı, insan ve bilgisayar görüntü sistemleri, 2-boyutlu sistemlerin ve dönüşümlerin gözden geçirilmesi. histogram-, konvolüsyon-, türev-, morfoloji-temelli operasyonlar, yumuşatma, eş yükselti gösterilimi, temel arttırma ve iyileştirme teknikleri, bölükleme (segmantasyon), görüntü kodlama ve sıkıştırmanın temelleri.

Bölüm Seçmeli

Biyolojik sinir ağlarının kısaca incelenmesi, Yapay Sinir Ağlarının (ANN) tanım ve sınıflandırılması, kontrollü ve kontrolsüz öğrenme, Adaptif Lineer Eleman (ADALINE), ortalama karesel öğrenme kuralı, lineer asosiyatif bellek tasarımı, tek ve çok katmanlı perseptron, geriye yayılım algoritması, dinamik yapay sinir ağları: Hopfield Ağı ve Hücresel Sinir Ağı (CNN), kendiliğinden organize Haritaları ve uygulamaları.

Bölüm Seçmeli

Enerji Tekniğine Giriş. Temel Kavramlar ve Enerjinin Güncel Sorunları. Enerji Sistemlerinde Kullanılan Sembol ve İşaretlerin Açıklanması. Gerilim seviyelerine, yapılarına ve yük durumlarına göre şebekelerin tanımlanması. Hatların kesitlerinin seçim kriterleri. Çeşitli tipteki orta ve alçak gerilim şebekelerinde gerilim düşümü ve kayıp hesapları. Kompanzasyon hesapları. Kısa devre hesapları.

Bölüm Seçmeli

Endüstriyel elektroniğe giriş, Güç diyotları, Tristörler, Güç Bipolar Transistörler, Güç MOSFET'leri, Yalıtımlı Kapı Bipolar Transistörleri (IGBT'ler), Diyot doğrultucular, Tek fazlı ve üç fazlı doğrultucular, DC-DC dönüştürücüler, Güç elektroniği inverterleri, AC-AC dönüştürücüler, Voltaj regülatörleri ve güç kaynakları, Motor sürücüleri ve kontrol devreleri

Bölüm Seçmeli

Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri, ışık ve görme olayı, gözün spektral duyarlılığı, fotometrik büyüklükler, önemli fotometrik yasalar, değişik geometrik yüzeylerin ışık dağılım eğrilerinin elde edilmesi, fizyolojik optik esaslar, ışık kaynaklarının genel özellikleri, akkor telli lambalar, gaz ve madensel buharlı deşarj lambaları, yüksek basınçlı civa buharlı lambalar, sodyum buharlı lambalar ve halojen tip lambalar, elektronik balastlar ve magnetik balastların çalışma prensipleri, aydınlatma aygıtları ve aydınlatma sistemlerinin incelenmesi, aydınlatma armatürlerinde kullanılan malzemelerin geçirme, yutma, yansıtma faktörleri, paket program kullanılarak aydınlatma hesabının bilgisayarda yapılması, genel olarak elektrik iç tesisatının kapsamı, elektrik iç tesisleri yönetmelğinin incelenmesi, iç tesiste kullanılan anahtar, priz, kablolar, pano ve şalterlerin incelenmesi.Değişik Işık kaynaklarının , balastların, Aydınlatma biçimlerinin incelenmesi.

Bölüm Seçmeli

Yüksek gerilimlerin gerekliliği, elektrot sistemleri, yaklaşık alan hesabı, dielektrik kayıplar, yalıtkanlarda delinme teorileri ve deneysel sonuçlar, korona kayıpları, darbe gerilimleri, İç ve dış aşırı gerilimler ve bunlara karşı koruma, yürüyen dalgalar ve yalıtım koordinasyonu.

Bölüm Seçmeli

Ayrık Fourier serileri ve dönüşümlerinin tekrarı. Hızlı Fourier dönüşümü. Filtreler ve yaklaşıklıklar. Sayısal filtre tasarım teknikleri, sonlu - sonsuz dürtü cevaplı süzgeçler. Hilbert dönüşümleri. Optimum pencereleme problemi. İki boyutlu işaret işleme ve dönüşümler. Rastsal işaretler. Özilişki ve güç spektral yoğunluğu fonksiyonları. Wiener ve Kalman filtreleri.

Bölüm Seçmeli

Mobil haberleşme çoğullama teknikleri: TDMA, FDMA, STM. Mobil haberleşmeye genel bir bakış, GSM, geniş spektrum, frekans sekmesi, hücre planlama ve hücre bölme, 3. nesil bilgisayar ağlarında haberleşme. Fiber Optik haberleşme.

Bölüm Seçmeli