Dersler

Makine Mühendisliği (İngilizce) Dersler

Mühendislikte teknik resmin önemi, çizgi ve geometrik şekiller. İzdüşüm, görünüşler ve kesitler. Ölçülendirme ve toleranslar. Vidalar ve bağlama elemanları, kamalar, yaylar. Dişliler ve kamlar. Perspektif resim. Montaj resmi. Üç boyutlu modelleme.

Zorunlu

Makine mühendisliğine giriş kavramları. Mühendislik tasarım ve metodolojisinin temelleri. Bilgisayar destekli tasarım ve üretime giriş.

Zorunlu

Malzemeler ve yapı-özellik ilişkileri. Atomik bağlar ve düzenleri, kristal yapılar. Kristal ve kristal olmayan malzemelerin özellikleri. Yapısal hata ve bozukluklar. Atomun hareketi ve yayınımı. Malzemelerin mekanik özellikleri, kırılma mekanizmaları, elastik, plastic ve viskoelastik deformasyonu. Denge diyagramları. Fe-C çelik yapıları ve özellikleri, ısıl işlemler. Metaller ve özellikleri. Yapıdaki değişim sonucunda, malzeme özelliklerindeki değişim. Seramikler, kompozitler ve organik malzemeler ve özellikleri.

Zorunlu

Mekanikte temel kavramlar. Vektör işlemleri. Kuvvetler ve kuvvet çiftleri. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve denkliği. Serbest cisim çizenekleri.  Newton ve Euler yasaları. Katı cisimlerde denge şartları. Kirişler, yapı elemanları, kafesler, çerçeveler, makineler. Kablolar ve zincirler. Sürtünme. Akışkanların statiği.

Zorunlu

Parçacık dinamiği. Bir doğru üzerindeki ve eğri üzerindeki hareket. Newton yasaları. Momentum ve açısal momentum metodları. İş ve enerji. Parçacık sistemleri. Katı cisimlerin hareketinin kinematiği ve kinetiği; Euler Yasaları, açısal momentum. Katı cisimler için iş ve enerji metodları.

Zorunlu

Termodinamik sistemler ve özellikleri. Termodinamik süreçler; iş ve ısı etkileşimleri. Saf maddeler ve termodinamik özellikleri. Birinci Yasa; kapalı ve açık sistemler, akış süreçleri. İkinci Yasa; ısı makineleri, ısı pompaları ve soğutucular. Entropi.

Zorunlu

Olasılığın tanımı ve ilgili kavramlar. Kombinatorik analiz: saymanın temel prensibi, permütasyon, kombinasyon. Olasılık aksiyomları. Koşullu olasılıklar. Bayes formülü. Bağımsız olaylar. Rassal değişkenler. Dağılım fonksiyonları. Kesikli rassal değişkenler. Beklenen değer ve varyans. Sürekli ve kesikli olasılık dağılımları. Nokta kestirimi ve istatistiksel karar vermenin ilkeleri. Verilerin düzenlenmesi ve analizi. Hipotez testleri. Normal dağılımların ortalamaları ve varyansları için testler. Aralık kestirimi. Sıralama ve seçme. Parametrik olmayan yöntemler. Regresyon ve korelasyon. İstatistik için bilgisayar kullanımı. Varyans analizi.

Zorunlu

Deneylerin temelleri ve metodları. Deney planlaması, veri analizi, rapor yazma, temel cihazlar ve temel mühendislik ölçümleri. Önemli deneysel metodları temsil etmek üzere seçilen bir dizi deneyin icrası ve raporlanması. Ön koşul : PHYS 102 veya CEE 303 - FİZ 102 veya EHM 303

Zorunlu

Ölçme sistemlerini dinamik analizi, belirsizlik analizi, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve mekanik konularından seçilmiş deneyler serisi.
Zorunlu

Otomatik kontrole giriş. Dinamik sistemlerin modellenmesi. Laplace dönüşüm metodu ile tepki analizi. Dönüşüm fonksiyon ve blok diyagramları. Geri besleme kontrol sistemleri. Erişim düzeneği ve dönüştürücüler. Kontrol yasaları. PID kontrol ayar metodları. Kök-yer analizi. Frekans tepki analizi.
Zorunlu

Makine mühendisliği tasarımına giriş: Toleranslar ve geçmeler, kuvvet analizi, malzemeler; gerilme analizi; uzama, çökme, kararlılık ve burkulma; kırılma teorileri, emniyet katsayıları ve güvenirlik, çarpma, yorulma. Makine elemanlarının analizi ve tasarımı: bağlama elemanı olarak vida ve civatalar, perçin ve kaynak; yaylar; miller, mil ve göbek bağlantıları, kama yuvaları, pimler; yağlama ve kaymalı yataklar; rulmanlı yataklar, kaplinler ve kavramaların tanımlanması; düz, helisel, konik ve sonsuz vida dişlilerin kinematiği ve tasarımı.
Zorunlu

Hata analizi, doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözümleri, denklem sistemleri, özdeğer ve özvektörler. Enterpolasyon, eğri uydurma, sayısal bütünleştirme, sayısal optimizasyon, normal ve kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Algoritma geliştirme. Makine Mühendisliği uygulamalarından seçilen örneklerin programlanması ve sayısal deneyleri. MATLAB uygulamaları.
Zorunlu

İmalat teknolojisinin temelleri: döküm, dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çekme. Kaynak teknolojileri, toz metalurjisi. Talaşlı imalat yöntemleri. Takım tezgahlarına giriş, tornalama, frezeleme.
Zorunlu

Gerilme ve gerinme. Eksenel yükleme. Burulma. Kirişlerin eğilmesi, kirişlerde kayma gerilmeleri. Gerilme yığılması. Mohr çemberi. Kirşlerde birleşik kuvvetler sonucu oluşan gerilmeler. Kiriş ve şaft tasarımı. Statikçe belirsiz problemler, ısıl gerilmeler. Kolonlarda burkulma.

Zorunlu

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri ve mühendislik problemleri uygulamaları. Akış kavramları. Kontrol hacmi analizi. Koruma denklemleri ve uygulamaları. Viskoz sıvıların akışı, basit laminar sıvılar, basit laminar akış sistemleri, iç ve dış akış uygulamaları.
Zorunlu

Kararlı rejimde bir ve çok boyutlu ısı iletimi,  Isıl direnç kavramı , Kararsız rtejimde yığık sistem analizi, Zamana bağlı bir ve cok boyutlu ısı iletim problemleri. İç ve dış zorlanmış taşınım. doğal taşınım, Analitik çözümler, ampirik denklemler ve uygulamaları,ışınımın temelleri.
Zorunlu

Zorunlu

Öğrencilerin, bir makine mühendisliği projesini, grup halinde ya da bireysel olarak, tasarım sürecini, kavramdan başlayarak, analizlerle, düzenleme ve raporlamayı içerecek şekilde, ele almaları gerekmektedir. Projeler, makine mühendisliğinin değişik endüstriyel uygulamaları arasından önerilir ve akademik kadronun deneyimlerini yansıtır. Proje teklifine ait bir yazılı müracaat ve dönem sonunda projenin teorik temeline ait dönem sonu raporu yazılması zorunludur. Ön koşul : 90 kredik dersten başarılı olmak şartı aranır Ön Koşul: 90 kredilik dersten başarılı olmak şartı aranır
Zorunlu

Öğrencilerin, bir makine mühendisliği projesini, grup halinde ya da bireysel olarak, tasarım sürecini, kavramdan başlayarak, analizlerle, düzenleme ve raporlamayı içerecek şekilde, ele almaları gerekmektedir. Projeler, makine mühendisliğinin değişik endüstriyel uygulamaları arasından önerilir ve akademik kadronun deneyimlerini yansıtır. Yazılı bir dönem içi raporu, dönem sonu raporu ve sözlü sunum zorunludur. Ön koşul : 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranır
Zorunlu

Mekanizmalara giriş: temel kavramlar, hareketlilik, mekanizmaların temel türleri. Bağlantıların yer, hız ve ivme analizi. Kam mekanizmaları. Dişli kutuları. Mekanizmaların statik ve dinamik kuvvet analizi.
Bölüm Seçmeli

Temel otomobil parçaları, içten yanmalı motorlar, otomobilin mekanik ve elektrik sistemleri, özellikleri ve birbirlerine etkileri, araç aerodinamiği için temel hesaplamalar, hareket halindeki çeşitli parçaların statik ve dinamik analizi, içten yanmalı motorlardaki temel termodinamik prensipler, malzeme seçimi ve imalat yöntemlerinin otomobil üretimindeki etkisinin incelenmesi.
Bölüm Seçmeli

Biyomedikal Mühendisliği, insan sağlığıyla ilgili olan mühendislik dalıdır. Başka bir deyişle, Biyomedikal Mühendisleri insan fizyolojisini anlamaya çalışıp, insan sağlığını iyileştirici ve geliştirici yöntemler ve aletler geliştirirler. Toplumda artan daha kaliteli yaşam beklentisinden dolayı, mühendisliğin bu dalı günümüzde en hızlı gelişen alanlardan biridir. Konunun temel hatlarıyla anlatılacağı bu ders, Biyomedikal Mühendisliği'ne ilgi duyan, bu alanda endüstride çalışmayı veya lisansüstü eğitim almayı değerlendiren öğrenciler için tasarlanmıştır. Kapsanacak konulardan bazıları şunlardır: biyomekanik, tıbbi görüntüleme, biyoenstrümasyon, gen ve doku mühendisliği, biyomalzemeler ve yapay organlar.
Bölüm Seçmeli

Tersinir olmayan süreçler ve enerjinin kullanılabilirliği. Güç ve soğutma çevrimleri. Termodinamik özellik ilişkileri. Psikrometrik diyagram ve uygulamaları. Yanma reaksiyonları.
Bölüm Seçmeli

Tahribatsız testin kısa tarihçesi. Malzemeler ve süreksizlikler. Görsel yöntemler. Röntgensel yöntemler. Ultrasonik test. Manyetik test. Elektriksel yöntemler. Sızmalı akım tespiti. Akustik yöntemler. Diğer yöntemler.
Bölüm Seçmeli

Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Malzeme seçimi ve gelişimi. Ashby malzeme seçim yöntemi ve uygulamaları. İleri ve Gelişmiş malzemeler. Malzemelerle tasarım ve uygulamalar.

Bölüm Seçmeli

Nanoteknolojilere giriş ve uygulamaları.  Nanoteknolojik üretim ve sentez yöntemleri, görüntüleme teknikleri.  Karbon nanotüpler, nanokompozitler.  Nanorobotikler, nanoelektronikler.  Nanoteknolojilerin otomotiv, enerji, gıda, çevre ve savunma uygulamaları.

Bölüm seçmeli

Kompozitlerde temel kavramlar.  Fiber takviyeli polimer matriks kompozitler; fiber ve matriks fazların yapı-özellik ilişkileri. Kompozitlerde süreç ve imalat yöntemleri. Kompozitlerde mekanik özellikler, mikromekanik, kırılma mekaniği ve hasar tolerans.  Metal matriks kompozitler ve seramik matriks kompozitler.  Kompozitlerin uygulama alanları ve örnek uygulamalar.
Bölüm Seçmeli

Makine Elemanları I dersinin devamı olup, çeşitli makine bileşenleri, sürtünme, aşınma ve yağlama; mil, kama, pim, kaplin, kavrama, frenvolan; planet dişli mekanizmaları; düz kayışlar, v-kayışları, zincirler, tork dönüştürücüleri. Yatak seçimi ve yatak tasarımının esasları. Makine elemanlarının veya ilgili cihazların tüm teknik resimlerini, montaj resimlerini ve maliyet analizini içeren tasarım projesi.
Bölüm Seçmeli

Tek serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlamalı titreşimleri. İki ve daha fazla serbestlik dereceli sistemler. Modal analiz. Titreşim bastırma ve kontrol için tasarım. Titreşim ölçümü. Kritik hızlar. Ön koşul: ME 242 ve MATH 214 - MM 242 ve MATE 214
Bölüm Seçmeli

Tasarım süreci ve şekilbilim. Modelleme ve benzetim. Mühendislik ve bilgisayar destekli tasarımda bilgisayar kullanımı. Proje mühendisliği, planlaması ve yönetimi. Tasarım optimizasyonu. Ekonomik karar verme ve maliyet tahminleri. Kalite problemleri. Kırılma analizi ve güvenilirlik. Tasarım problemlerinde insan ve çevre etkisi. Vaka çalışması ve dönem projesi.
Bölüm Seçmeli (Zorunlu)

Hidrolik ve pnömatik güç aktarım sistemleri. Kayıtlar ve sistem verimliliği. Basit devre tasarımı. Pompalar, motorlar, akümülatörler. Sübap karakteristikleri. Dinamik tepki. Hidrolik servo kontrol.
Bölüm Seçmeli

Elastisite teorisine giriş, gerilim, gerinim ve kurucu denklemleri. Cisimlerin mukavemeti ileri konularından başlıklar: Simetrik olmayan kestiler için eğilme, kavisli kirişler, kayma merkezi, kalın-cidarlı silindirler. Kompozit malzemelerin mekaniği. Kaplama teorisine giriş. Mühendislik problemlerine uygulama.
Bölüm Seçmeli

Turbo makinelerin temel teorisi, boyutsuz parametreler ve benzerlik yasaları, turbo makinelerin performans karakteristikleri. Aerodinamiğin temelleri: kanat profil geometrisi, taşıma ve sürükleme karakteristikleri. Sıkıştırılabilir akışın temelleri, normal şok bağıntısı, eğik şok ve genişleme dalgaları. Süpersonik akış için sayısal yöntemler.
Bölüm Seçmeli

Varyasyonel yöntemler, eleman tipleri, şekil fonksiyonları, tek boyutlu sonlu elemanlar analizi, ağ yapı oluşturma, yapısal problemler, ısı transferi problemleri, akışkanlar mekaniği problemleri, zamana bağlı olmayan problemler.
Bölüm Seçmeli

Enerji bilinci. Enerji tüketimi ve enerji üretim sistemlerinin analizi ve incelenmesi için mühendislik ekonomisi ve termodinamik. Enerji tesisleri, motorlar, yenilenebilir enerji kaynakları, mesken ısıtması, ticari enerji kullanımı. Radioaktivite, hava, su ve toprak kirlenmesi, çevre etkileri ve kamu yönetmelikleri.
Bölüm Seçmeli

Termodinamik ve psikrometri, temel ısıtma havalandırma ve iklimlendirme (IHİK) sistem hesapları, iç ve diş tasarım, yük tahmininde temel formüller, ısıtma ve soğutma yükleri, enerji hesap metotları: derece-gün metodu ve bin metodu. Yapısal malzemelerin termal özellikleri.
Bölüm Seçmeli

Termodinamiğin temellerinin, akışkanlar mekaniğinin ve ısı transferinin ısıl sistemlerin tasarımına uygulamaları. Bileşen karakteristiği ve sistemin bütünü üzerindeki etkilerinin araştırılması. Ön koşul : ME 352 - MM 352
Bölüm Seçmeli

Fakülte Seçmeli

Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları.
Fakülte Seçmeli

Bilim ve teknolojinin tarihsel özeti, bilim - teknoloji ilişkileri, teknoloji - çevre ilişkileri, bilimin toplumsal algılanması, bilimsel süreç, bilimsel yöntem; mühendislikte, sosyal bilimlerde ve tıpta bilimsel öngörü, istatistiksel veri değerlendirme. Örnek problemler ve toplumsal tartışmalar, depremler ve önceden tahmini, elektromanyetik dalgalar ve toplumsal kaygılar, bilim ve etik, risk yönetimi ve temkinli yaklaşım ilkesi.
Fakülte Seçmeli

Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırması'nın; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması. Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.
Fakülte Seçmeli

Kuyruk Teorisi; sistem yapıları; notasyon; tek servis kanallı ve çok kanallı sistemler. Olasılıksal envanter modelleri: tek periyot modelleri; sipariş noktası modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme. Zaman - akış mekanizması. Benzetim dilleri.
Fakülte Seçmeli

Tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji dengesi, Nash dengesi, karışık strateji dengesi, ardışık biçimli oyunlar, geriye doğru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarlı oyunlar, belirsizlik ve bilgi, açık artırma stratejileri ve açık artırmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarlık, oy verme.
Fakülte Seçmeli

Değişen iş koşulları ve TKY'nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları. Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar.
Fakülte Seçmeli

Verimlilik Yönetimi kavramı günümüzün rekabetçi iş pazarında kritik bir başarı faktörü halini almıştır. Neyin çalışıp neyin çalışmadığını anlamak ve gereken hareketi hızla gerçekleştirebilmek gelecek yöneticiler için önemli bir özellik olacaktır. Bu derste amaç öğrencilerin farklı performans ölçme tekniklerini öğrenmeleri, verimlilik yönetimi felsefesi ile tanışmaları ve verimlilik geliştirme sistemlerinin yöntemlerini tanımalarıdır.
Fakülte Seçmeli

Endüstriyel toplum; endüstriyel ilişkiler; iş arama; çalışma hayatı; değerler ve sosyal önem; endüstri ve toplumun kooperasyonu; sendikalar; işsizlik; işyerinde sağlık ve güvenlik; profesyonel kurumlar ve hizmetleri; kişiler arası iletişim; kişisel gelişim.
Fakülte Seçmeli

Mühendislik faaliyetlerinde maliyet ölçümü ve kontrolü. Temel muhasebe kavramları; gelir ölçümü ve değerleme problemleri. İmalat maliyetleri kontrolü ve standart maliyet sistemleri. Sermaye yatırımı; mühendislik seçenekleri ve ekipman yenileme kararları.
Fakülte Seçmeli

Bu derste Endüstri Mühendisliğindeki matematik programlama problemlerinin pratik yönleri uygulanması ve çalıştırılması ile ilgili hususlar incelenecek ve analiz edilecektir. Özellikle doğrusal programlama ve türleri üzerinde durulacak ve bu modellerin uygulama alanları; kabulleri; özellikleri ve tipik uygulamaları incelenecektir. Konu ile ilgili tipik vaka çalışmaları analiz edilecek ve incelenecektir.
Fakülte Seçmeli

Bilgisayarla Tümleşik İmalata (CIM) giriş ve CIM modülleri. NC; CNC ve DNC sistemleri parça programlama. Robotlar ve malzeme taşıma. Robotlu hücrelerin analizi. AGV ve FMS sistemlerinin analizi. AGV ve FMS'lerin benzetimi. CAQ sistemleri. Konveyör sistemlerinin benzetimi. İnternet ve toplam bilgi yönetim sistemleri. Esnek üretim ve katı otomasyon.
Fakülte Seçmeli

Eşzamanlı mühendisliğe giriş, entegre ürün-süreç tasarımı metodolojilerinin tanımlanması, müşteri girdili kalite fonksiyon yayılımı matrislerinin kurulması. Deney tasarımı süreci adımları; cevap yüzeyi metodolojisi; ortogonal dizi seçimi ve kullanımı; etkin test stratejileri; çok-seviyeli deneyler. Testler ve deney analizi metotları.
Fakülte Seçmeli

Endüstriyel psikolojinin temel konuları; endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri, işe ilişkin davranışlar ve ölçümleri; iş analizi; personel seçimi prosedürleri; insan becerilerinin ölçümü; personel eğitimi ve geliştirme; kariyer planlama; iş ortamı, iş zenginleştirme; iş tatmini, iş değerlendirme; iletişim ve liderlik.
Fakülte Seçmeli

Çevresel Konular; kirlilik yasası; kirlilik kontrol sistemleri; kontrol ürünleri ve pazardaki yerleri; hava ve su kalitesi ve kontrolü. Standartlar, sınıflandırmalar; sera etkisi; ozon yırtığı; araç emisyonu ve motor yönetim sistemi; su bakımı; organik bileşenler; sağlık etkileri; Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA); nükleer güç; endüstriyel atık; atıkların geri kazanımı.
Fakülte Seçmeli

Üniversite Seçmeli

Bu ders Almanca' ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.
Üniversite Seçmeli

ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.
Üniversite Seçmeli

İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.
Üniversite Seçmeli

Öğrencilere temel muhasebe bilgi ve pratiğinin kazandırılması. Muhasebe bilgi ve uygulamalarıyla beraber bu bilgilere dayalı finansal raporların hazırlanması, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerinin edinilmesi
Üniversite Seçmeli

Temel sistem kavramları; kişisel ve kurumsal davranışla Yönetim Bileşim Sistemlerinin karşılıklı etkileşimleri; bilişim sistemleri uygulanıcıları; işlevsel sistemler; karar destek ve icra destek bilişim sistemleri; yapay zeka; ofis otomasyonu; bilişim sistemleri ve süreçleme teknolojisi; veri tabanı yönetim sistemleri; kullanıcı uygulamalarının geliştirilmesi.
Üniversite Seçmeli

Ders iletişimle ilgili iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır (a) Kişinin düşüncesini etkin şekilde dile getirmesi, (b) Diğerlerini dinleme ve anlama becerileri. Bu amaca yönelik olarak, ders şu konuların üzerinde durmaktadır: İletişim araçları, görsel iletişim, anlaşmazlıkların etkin çözümü, aracılarda olması gereken nitelikler, karşısındakini küçük düşürmeden meramını anlatmak, zor kişilerle iletişim kurmak, tüketicilerle iletişim kurmak, odak gruplarla iletişim kurmak.
Üniversite Seçmeli

Bu ders Çince'ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.
Üniversite Seçmeli

CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.
Üniversite Seçmeli

Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi.
Üniversite Seçmeli

Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.
Üniversite Seçmeli

Uluslararası ticaretle ilgili klasik ve Neo-Klasik teoriler; Heckscher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi; güncel teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar, ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar; ekonomik bütünleşme; ödemeler dengesi; döviz piyasaları.
Üniversite Seçmeli

Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; iktisadi gelişme modelleri; büyüme, yoksulluk, gelir dağılımı, yüksek nüfus artış hızı, işsizlik, köyden kente göç, tarımsal dönüşüm, eğitim, sanayileşme, ticaret ve dış borçlanma sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik politikalar.
Üniversite Seçmeli

Modern sanatın öyküsünde, çağdaş sanatın ustalarının eserlerine bakılırken, "anlama" özelliğinin nasıl bir "ağ sistemi" gibi çalıştığını, resim sanatından örnekler üzerinde çalışılarak gösterilir. Öğrencilerin sezgilerini zorlayarak, onlardan resmin formal analizini, yorumunu yapmaları istenerek, soyutlama, vurgu, oran, çizgi, resmin duygusu gibi sanatsal kavramları kullanmaları, bu yolla sanat eleştirisi alanında gerekli kelime dağarcıklarını arttırmaları istenir. Sanatın günümüzde üstlendiği yeni roller, güncel sanat sergileri, kavramsal sanat yapıtları ve sanatçıların hayatları incelenerek anlatılır. Örnek: Fransız Kültür Merkezi, "Savaşçılar ve Savaşlar" başlıklı Forbin-Börtücene Sergisi. Modern sanatı gezerek, görerek, yaşayarak, sanatçı bakış açılarıyla tanışarak incelememizi yaparken amacımız olayları ve kişileri algılamada yeni bir bakış açısı sağlamak; empati yaparken farkındalıklarımızı geliştirmektir.
Üniversite Seçmeli

Atatürk İlkeleri ışığında O'nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.
Üniversite Seçmeli

Bu derste öğrencilere, sahne sanatları konusunda ön bilgiler sahne ve tiyatro tarihinden örneklerle verilir. Dünya tiyatro edebiyatından seçme eserler, Türkiye'de tiyatronun doğuşu ve sahne sanatlarının çeşitleri, tiyatro türleri ve müzikal oyunlar çeşitli eleştirmenlerin yazıları bağlamında ele alınıp incelenir.
Üniversite Seçmeli

Sanat nedir, sanatın sınıflandırılması, sanatın işlevi nedir, sanatın kaynakları nelerdir, klasik sanat, romantik sanat, soyut sanat, Fransız devriminin sanata etkisi, aydınlanma çağı, teknoloji ve sanat, endüstrinin sanata etkisi, sanatta modernizm bağlamında sanat kültürü eğitimi verilir.
Üniversite Seçmeli

Ders, dans ve müzik ritüellerinden doğan tiyatronun Antik Yunan'dan günümüze geçirdiği evrelerin anlatılmasını, toplumun sanatını, sanatın toplumu etkileyen dinamiklerinin incelenmesini, oyun kurmayı, karakter yaratma tekniklerinin uygulanmasını içerir.
Üniversite Seçmeli

Endüstriyel ilişkileri düzenleyen kurallar; iş hukukunun alanları ve kapsamı; istihdam sözleşmesinin tesisi; istihdam sözleşmesinden doğan sorumluluklar; sözleşmenin sona erdirilmesi; çalışma saatleri ve ücretli izin; işçi sendikaları kanunu-toplu sözleşme.
Üniversite Seçmeli

Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarında 18. yüzyılın başından günümüze kadar yaşanan süreklilik ve değişim çizgilerini odağına alan derste, aynı dönemde modern etiğin oluşumu da incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, modern etik disiplinin gelişimi, Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa'nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır.
Üniversite Seçmeli

Üniversite Seçmeli

Ders programı, küresel eşitsizlik kavramının ve eşitsizliğin kıstaslarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Meselenin tarihsel arka planını aktarabilmek amacıyla, bugün bildiğimiz haliyle Batı/Batı-dışı eşitsizliğini yaratan Batı kapitalizminin oluşum ve bir dünya sistemi haline gelme sürecine genel bir bakış sunulacaktır. Bunu yaparken feodaliteden kapitalizme geçiş süreciyle ve kapitalist gelişme ile ilgili temel teoriler de tartışılacaktır. İlerleyen haftalarda, Avrupa-merkezci dünya görüşünü ortaya çıkaran ve destekleyen tarihsel olgular, özellikle de denizaşırı Keşifler Çağı'ndaki kolonyal yayılma ve 19. yy.daki emperyalist politikalar tartışılacaktır. Ders, Batı ile Batı-dışı arasındaki ilişkinin 20. yy. boyunca izlediği tarihsel eksenin açıklanması ve 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren Avrupa-merkezci görüşün sosyal bilimsel söylemdeki geçerliliğini yitirmesine neden olan tarihsel ve düşünsel süreçlerin tartışılması ile son bulacaktır. Bu aşamada güncel tarih yazımında giderek daha çok göze çarpan "çok-merkezci" (Avrupa-merkezci yaklaşımlara karşıt anlamında) tezler de tartışılacaktır.
Üniversite Seçmeli

Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.
Üniversite Seçmeli