Dersler

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Dersler

Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı.

Servis 

MS Access veritabanı yönetimi, raporlama ve form hazırlama, çoklu ortam uygulamaları, sunum hazırlama yazılımı PowerPoint'e giriş, ağ sayfası hazırlama ve Internet - e-posta uygulamaları

Servis 

Nesneye yönelik (object oriented) programlamaya giriş. Programlama dilleri, seviyeleri, tarihçe. Güvenlik, güvenilirlik ve etik. Program geliştirme; dilin yazılım kuralları; giriş/çıkış; algoritma; akış diyagramları ve sözde kod; atama; kontrol yapıları; fonksiyonlar; diziler; temel arama ve sıralama algoritmaları ve temel dosya işlemleri.

Servis

Temel bilgisayar literatürü: terminoloji, sistem bileşenleri ve işleyiş. Programlamanın temelleri: dizi, karar yapısı, tekrarlı işlem, sözdizimi, derleme, hata ayıklama ve bakım, yordamlar, parametreler, diziler, arama ve sıralama algoritmaları, sıradüzensel yapısal tasarım ve biçem.

Zorunlu

Özyineleme, işaretçiler ve dinamik bellek tahsisi, karakter kümeleri ve bunlar üzerinde işlemler; ileri dosya işleme teknikleri; kullanıcı tarafından tanımlanan tipler; Nesneye yönelik programlamaya giriş, sınıflar ve veri soyutlama: davranış/durum (veri) modeli, üye kapsamı ve erişim, yapıcı/bozucu kavramları, nesne atama.

Zorunlu

Öğrencilerin, Enformasyon Teknolojisi ve organizasyonlarda ki bilgisayar otomasyonu sistemlerini, model ve konseptlerini inceliyerek bu sayede organizasyonların enformasyon teknolojisi kullanımı yoluyla nasıl daha verimli, daha iyi yönetilebilir ve daha iyi rekabet edebilir hale getirilebildiklerini genel olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Servis

Nesne yönelimli programlama temellerinin gözden geçirilmesi; yazılım tekrar kullanılabilirliği, sınıf derleme, veri soyutlama ve bilgi saklama, soyut veri tipleri, şablon sınıflar, operatör yükleme; dinamik hafıza yönetimi, miras; soyut fonksiyonlar; çokbiçimlilik; girdi/çıktı akışı; hata ayıklama; temel veri yapıları.

Zorunlu

Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları.

Zorunlu

Programa dillerinin tasarım, değerlendirme ve uygulama evrelerinde dahil edilen prensipler, sözdizimi, semantikler, bağlama, tip kontrolü, veri tipleri, ifadeler, kontrol yapıları, alt programlar, soyut veri tipleri, nesne yönelimli programlama için destek, eş zamanlılık, hata ayıklama ve fonksiyonel mantık ve nesne yönelimli programlama.

Zorunlu

Giriş; veri tipleri ve veri yapıları, soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri.

Zorunlu

Asembler dili ve makine dili kullanılarak bilgisayar organizasyonuna giriş, bilgisayar aritmetiği, veri yolu ve kontrol, mikro programlama, komut kümeleri, adresleme şekilleri, hafıza sistemleri ve hiyerarşiler, önbellekler, girdi/çıktı sistemleri, kesmeler, programlama kesmeleri, RISC mimarisi, ardışık düzen ve performans artımı için diğer gelişmiş teknikler, paralel hesaplama, açık sistem ağları ve çoklu işlemciler.

Zorunlu

Sistem teorisine giriş: grafiklerin kullanımı, formüller ve fonksiyonlar; çizelgelerle nakit akışı; istatistiğe giriş; tek değişkenli bağlanım; dizin numaralarının iş, endüstri ve devlet sektöründe kullanılması. Zaman serisi analizi ve tahmin; çok değişkenli verilerin çözümlenmesi ve araştırılmasından güvenilir sonuçların çıkarılması.

Bölüm Seçmeli

Gerçek sayı uzay ve alanı, matematiksel uzayda norm ve uzaklıkları, matrisler, gerçek katsayılı denklemler; matris tersi problemleri, özdeğer ve özvektör, tekrarlı ilişkiler matematiksel tümevarım, özyineli algoritmalar; hata analizi, değerlendirme ve tahmin, hesaplamalı sayısal analizde yinelemeli yöntemler, polinom köklerini bulma, sayısal entegral ve türev, lineer denklem takımlarının çözümleri, bilgisayar cebir sistemleri ve sembolik hesaplama kavram ve fikirleri; polinomların ve rasyonel fonksiyonların bilgisayarlı çözümü, polinomların ayrıştırılması, geliştirilmiş Euclide algoritması, ilişkisel fonksiyonlar ve kısmi parçalar.

Seçmeli

Bu ders öğrencilere Linux sistem yönetimi hakkında temel bilgileri verecek ve onların sistem yönetimi programları geliştirebilmelerini sağlayacaktır. Ders Linux konutları, süreç kontrolü, dosya sistemi, kullanıcı yönetimi, sürücüler ve çekirdek, ağ yönetimi, güvenlik ve sistem programlama gibi konuları içermektedir. Derste farklı Linux versiyonları ve Türk PARDUS versiyonu genel olarak açıklanacaktır. Daha sonra ise Python gibi bu alanda popüler sistem programlama dillerinden biri üzerine odaklanarak sistem programlama anlatılacaktır

Bölüm Seçmeli

Mikroişlemciler ve mikrodenetleyicilerin mimarisine giriş, makine dili ve çevirici dil programları geliştirme, bilgisayar sistemleri donanımı ve arayüz teknikleri; mikrodenetleyicilerin değişik uygulamaları, örnek mikrodenetleyici sistem ve uygulamaları, ileri seviye programlama ve uygulamalar.

Zorunlu

Bilgisayar destekli(CA) sistemler, ‘Tasarla ve Yap' grup projesi ve tasarım fonksiyonları için bilgisayar destekli mühendislik (CAE) desteği kullanılarak resim ve montaj çizimleri. Uluslararası standartlar kullanılarak tolerans içeren tam montaj çizimleri. Ön üretim evreleri ve planlama. Bilgisayar destekli fiyatlandırma içeren Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD) ve Bilgisayar Destekli Mühendislik(CAE) sistemlerinin birleştirilmesi, CAD/CAM işlemleri için CA planlama.

Servis 

Hızlı uygulama geliştirme özellikle iş dünyasında, bilgisayar programlama konusunda önemli bir etki göstermeye başlamıştır. Bu ders Microsoft .NET Framework görsel geliştirme ortamı kapsamında RAD işlemlerini anlatır. Dersin konuları: Microsoft .NET Framework, yönetilen uygulama ortamları, bileşenlerle çalışma, konuşlandırma ve uyarlama, ortak tip sistemi, tiplerle çalışma, karakter kümeleri, diziler ve derleme, temsilciler ve olaylar, bellek ve kaynak yönetimi, veri akımları ve dosyalar, veritabanı erişimi, Internet erişimi, XML Web servislerine genel bir bakış.

Bölüm Seçmeli

Bu ders öğrencilere mobil uygulama geliştirme ortamı temellerini vermekte ve onların mobil telefonlar, tabletler gibi cihazlar için uygulama geliştirebilmelerini sağlamaktadır. Ders mobil cihazların ve uygulama karakteristiklerinin tanıtımı ile başlamakta ve derste var olan mobil teknolojiler, uygulama modelleri ve altyapıları, mobil uygulama geliştirme platformları ve bileşen kütüphaneleri anlatılmaktadır. Dersin uygulama kısmında yaygın kullanılan mobil uygulama geliştirme platformlarından birisi seçilerek örnekler yapılacaktır. 

Bölüm Seçmeli

Ders, öğrencinin teorik ve pratik yollar ile arabirim tasarımının temelleri ile yapısal mühendislik kuramı çerçevesinde tanışmasını ayrıca arabirim tasarımcıları tarafından kullanılan sürecler ile bu süreçlere alışmasını sağlayacaktır. Öğrenciler kazandıkları bilgiyi, proje temelli arabirim analizi ve tasarım görevleri ile uygulama fırsatı bulacaklartır. C++, C#, Java, Pascal, yada Python'nın eksiksiz bilinmesi gereklidir. Ders: " Arabirim tasarımı temelleri " Mevcut arabirimlerin analizi " Model-View-Controller ve diğer frameworkler " Uygulama geliştirme frameworkleri ve UI prototipleri " Prototip yeniden tasarımı " Kullanıcı testi temelleri " Uygulamalı kullancı testi gibi başlıkları içermektedir.

Bölüm Seçmeli

Bu ders sanal geliştirme ortamları ve Delphi ile hızlı geliştirme süreçleri araçları ve kavramlarıyla ilgili konuları anlatmayı amaçlar. Ders geliştirme arabirimi dahil olmak üzere Pascal dilinin temelleri, hata ayıklama, olay temelli programlama, veritabanı işlemleri, Borland veritabanı motoru ve veritabanı araçları gibi Delphi uygulama geliştirme ortamıyla ilgili konuları kapsar. Dersin genel amacı sunucu/istemci, veritabanı nesnelerini içeren çok katmanlı uygulama geliştirme, SQL diliyle çalışma ve hata ayıklama kavramlarını öğretmektir.

Bölüm Seçmeli 

Bu dersin amacı ileri GUI ve Java, sunucu-istemci ve web uygulamaları gibi konuları öğretmektir. Bu konular, ileri nesne yönelimli programlama, çok kanallılık, dosya sistemleri, çoklu ortam, veritabanı kullanımı ve sunucu-istemci uygulamaları için ağ kavramlarından oluşmaktadır. Ek olarak JavaBeans, Kolleksiyon, Internationalization, Servlets, JSP, EJB, ve XML konuları anlatılmaktadır.

Bölüm Seçmeli

Bölüm Seçmeli

Sistem yaşam döngüsü, Waterfall ve “V” modelleri; ön ürün oluşturma, evrimsel geliştirme, her bölümdeki görevli personelin rolleri, gereklilik analizi; yazılım tasarımı, standartlar ve programlama dilleri çeşidi ve dokümantasyon, doğrulama ve onaylama ve kalite güvencesi gibi uygulama türleri.

Zorunlu

Kurumlarda bilginin tabiatı, bilgisayar tabanlı sistemler ve kurumların bilgi gereksinimlerini karşılayan kapsamlara giriş. Bu sistemlerin kurumlar ve kullanıcılar üzerindeki etkisi. İş ve mühendislik alanındaki çeşitli bilgisayar uygulamaları konusunda ayrıntılı tartışma. Sistem gereksinimleri ve sistem geliştirme yaşam döngüsü analizi. Süreç ve veri modelleme, ilişkisel veri analizi.

Bölüm Seçmeli 

Ders, gereksinimlerin belirlenmesi ve tanımlanması; gereksinimlerin sunumu için kullanılan diller ve modeller; analiz ve doğrulama teknikleri ile ihtiyaç, amaç, vaka analizi konularını kapsar. Dersler yazılım gereksinimleri mühendisliğinin temelleri ve süreçleri ile başlar. Daha sonra farklı gereksinim türleri : işlevsel gereksinimler, işlevsel olmayan gereksinimler, kalite gereksinimleri tartışılır. Gereksinimleri ortaya çıkarma, gereksinimleri belirleme ve gereksinim analizi konuları işlendikten sonra, bir çok farklı tipteki sistemler , gerçek hayat örnekleri üzerinden tartışılır. 

Bu ders algoritma analiz temelleri, zaman ve uzay karmaşası ve kesme hatalarını kapsar. Aynı zamanda sıralama ve sorgulama gibi standart algoritmaların karmaşıklığı ve bu algoritmaların efektif uygulanabilmesi için gerekli ağaç mimarisi gibi veri yapılarını anlatır. Başlıklar grafik algoritmaları gibi temel veri yapıları, listeler, sorgular, ağaçlar, arama ve sıralama algoritmaları, dinamik programlama, karakter karşılaştırma, bilgisayarlı geometri ve yaklaşım konularını kapsar.

Bölüm Seçmeli

Giriş, bilgisayar sistemleri yapıları, işletim sistemleri yapıları; süreç ve süreç yönetimi, işlemci zaman çizelgesi, işlem senkronizasyonu, kilitlenme; kayıt yönetimi, hafıza yönetimi, sanal hafıza, dosya sistemi; girdi/çıktı sistemleri, ikincil kayıt yapıları, dağıtık sistemler, ağ yapıları, dağıtık sistem yapıları, dağıtık dosya sistemleri; koruma ve güvenlik, Örnek çalışmalar: Unix, IBM VM, MS-DOS, Windows NT, Linux, Mach, Amoeba.

Zorunlu

Ders internet ve web ortamının genel özellikleri ve bunların temel olarak programlamaya etkileri ile başlamaktadır. Daha sonra ise iş dünyasında en çok kullanılan web programlama teknolojilerinden birisi seçilerek uygulamalı olarak web programlamanın temelleri ve sırasıyla kullanıcı ara yüz tasarımı, durum yönetimi, veri tabanı etkileşimi, web sitesi güvenliği gibi web programcılığına özgü konular ile AJAX ve Web servisleri gibi ileri seviye konular işlenecektir. 

Bölüm Seçmeli

Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları, indeksleme, rasgele hale getirme; veri koruma, kurtarmak, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler, eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler.

Zorunlu

Giriş: Sistem bilimi ve matematiksel temel kavramları. Düzenli nesnelerden oluşan bir yapının sistem olmasını sağlayan nedir? Açılamalar ve ifadeler, ilişkiler ve fonksiyonlar, alfabe. Soyut cebir, doğrusal uzay, gruplar ve çeşitlilik konusunda seçilmiş okumaların incelenmesi. İkili mantıksal otomat ile bağlantılı olarak graf teorisine algoritmik giriş; Genelleştirilmiş giriş-çıkış sistemli yapılar. Genelleştirilmiş zamana bağlı sistemler, genelleştirilmiş ayrıştırıcılar ve işlemciler. Sistem yapıcılarının temel ilkeleri. Sonlu durum otomatları. Anahtarlamalı sistem yapıcıları ve sonlu durum makineleri. Ardışık makinelerin cebirsel teorisi. Bilişim teknolojisi, kontrol ve otomasyon teknolojisi ve karar ve yönetim teknolojisinde otomata teorisi uygulamalarına genel bakış

Yerel ve geniş alan ağ mimarileri, protokoller, servisler ve uygulamalar; Fiziksel veri iletimi, güvenli ve güvenli olmayan haberleşme protokollerinin öğeleri; Benzer veya farklı nitelikli makineler arasında bilgi aktarımı; Haberleşme servislerinin donanım ve işletim sistemleri ile uyumu.

Zorunlu 

PLC ve mikroişlemci mimarisi ve kontrolü, mikroişlemci tabanlı sistemler, merdiven diyagramı, elektronik ara yüz, port konfigürasyonu; Donanım ve yazılım etkileşim analizi ve konfigürasyonu. Gerçek zamanlı sistemler, kontrol devrelerinin tasarımı; Elektronik CAD/CAM ve denetleme.

Bölüm Seçmeli

Enerji aktarım cihazları, değiştiriciler, ekranlar, denetleyiciler ve ölçme cihazları; Hata ve doğruluk, çözünürlük ve doğrusallık. Açık ve kapalı döngü denetim sistemleri, geri besleme cihazları, sanal yol ve uzaktan denetim cihazları; denetim diyagramları, kararlılık teorisi ve bütünleyici değerlendirme.

Bölüm Seçmeli

Bilgisayar ve Elektroniğin imalata etkisi ve diğer güncel gelişmeler. Geleceğin fabrikası. Ürün, sistem ve elektronik tasarımda bilgisayarlar. Bilgisayar destekli işlem planlama, sayısal kontrol, grup teknolojisi, otomatik depolama, geri kazanma ve taşıma. Bilgisayar destekli test ve gözlem, bilgisayar destekli fabrika yönetimi, esnek imalat sistemleri, robot sistemleri ve otomasyon.

Bölüm Seçmeli

Hidrolik, pnömatik ve elektriksel sürücüler ve bileşenler. Robotların tipleri ve rolleri, tasarımın önemi, robot programlama ve denetimi, mühendislikte robotik uygulamaları, otomasyon ve bilgisayarlı üretim, benzetim ve modellemeye sistem yaklaşımı. Hücreler ve sistemler için denetim stratejileri. Robot mikroişlemcileri ve PLC ara yüzü.

Bölüm Seçmeli 

Kontrol ve kontrol edilen süreçleri inceleme bilimi: değişkenler ve işaretler. Kontrol sistemleri mimarisinin hayata geçirilmesinin temel ilkeleri: s-karmaşık alanı, z-karmaşık alanı ve zaman alanında matematiksel modelleme teknikleri; blok diyagramlar ve işaret akış grafikleri; Geri beslemeli kontrol sistemlerinin performansı ve tanımlanması. Düşük seviyeli dinamik sistemler ve servo mekanizma teknolojisi; Yüksek seviyeli dinamik sistemler. Dinamik sistemlerin çözümleme ve modellenmesine durum ve durum değişken yaklaşımının kavramları. Doğrusal, geri beslemeli bir kontrol sisteminin kararlılık çözümlemesi. Sayısal bilgisayar tabanlı süreç kontrol ve otomasyon sistemleri. Sayısal ayrık zamanlı kontrol sistemlerinin temel teorisi.

Zorunlu 

Bu ders sayısal görüntü işlemenin temel teknik ve kavramlarına giriş niteliğindedir. İşlenen konular görüntü kazanımı, sunumu, görsel algılama, resim geometrisi, resim dönüşümü, resim iyileştirme metotları, bölgesel filtreleme, frekans alanı metotları, resim restorasyonu, çoklu çözünürlük işleme, wavelet dönüşümleri; resim sıkıştırma, kodlama standartları, resim ayırma yöntemleri, köşe tanıma ve resim tanımlanmasıdır.

Bölüm Seçmeli

Bu ders bilgisayar grafiklerinin temel teknik ve kavramlarına giriş niteliğindedir Dersin amacı öğrencilere bilimsel görselleştirme, ara yüz tasarımı, 2 ve 3 boyutlu veri sunumu ve idaresi, modelleme, ışıklandırma, doku kaplama, ışın izleme tekniklerini kolayca anlayabilme yeteneğini vermektir. Bu ders grafik standardı olmayan fakat en üst grafik sistemleri için grafik kütüphanesi olarak kabul edilen OPENGL temeline dayanır.

Bölüm Seçmeli 

Gereksinim analizi, veri akışı modeli, mantıksal veri modeli, veri analizi, varlık/durum modeli; yollar ve diyagramlar; karar tabloları. Programlama dilleri özellikleri, SQL/PL 3-GL, CASE araçları. Prototip geliştirme, resmi tanımlama.

Bölüm Seçmeli

Roller ve uzman sistemlerin sınırlamaları; yapay zekanın maliyeti ve getirileri, mimari, kabuklar, bilgi mühendisliği, yapılandırma, kural temelli ve nesne yönelimli bilgi geliştirme metodolojileri, hızlı prototip geliştirme ve KADS.

Bölüm Seçmeli 

Derleyicilere giriş, derleyiciler ve yorumlayıcılar, fazlar ve geçişler, diğer dönüştürücüler; düzenli ifadeler ve içerikten bağımsız diller/gramerler, tarayıcılar/sözcük analizcileri, ayırıcı/sözdizimi analizcileri tablo yönetimi, ara kod üretimi, hata yönetimi; kod en-iyileştirme; kod üretimi; derleyici-derleyicisi/derleyici üreticisi; ör. Lex, Yacc; vaka analizleri; proje: mini-Pascal veya mini-C++ gibi küçük programlama dilleri için derleyici üretmek

Bölüm Seçmeli 

Bilgi tabanlı sistemler, karmaşık problemleri çözen yapay zeka programlarıdır. Bu dersin amacı bir bilgi tabanlı sistem geliştirmek için gerekli prensipleri ve sistem-inşa deneyimini vermektir. İşlenecek konular arasında şunlar bulunmaktadır: bilgi gösterimi, neden ve sonuç, mantık programlama, kural-tabanlı sistemler, uzman sistem geliştirmek için gerekli araçlar ve kabuklar, bilgi tabanlı sistemler geliştirmek için kullanılan metodolojiler, veri madenciliği, sinir ağları, belirsizlik, bulanık mantık.

Bölüm Seçmeli

Veri madenciliği büyük veri tabanlarında ki değişiklikleri, birleşimleri anormallikleri ve desenleri otomatik bulma işlemidir. Bu ders istatistiksel temeller, birleşim keşifleri, sınıflandırma, gurupluma veri tabanı desteği, veri depolama ve OLAP teknolojileri gibi veri madenciliği ve bilgi keşfi temel konularında bilgi vermeyi amaçlar.

Bölüm Seçmeli 

Bu ders dağıtık sistemlerin tasarım ve uygulama aşamasında metot ve teknolojileri ile beraber model ve mimarisi hakkında temel karakteristikleri verir. Anlatılacak konular dağıtık sistem mimarisi, iletişim mekanizması, protokoller, uzlaşma algoritmaları, gerçek zamanlı ve eşzamanlı uygulamalar, depolama yönetimi erişim kontrolü, nesne yönelimli dağıtık sistemler, hata toleranslandırma, isimlendirme ve kod taşınılabilirliğini içerir.

Bölüm Seçmeli

Bu dersin amacı İnternet ve Web teknolojilerinin sistematik şekilde ve derinlemesine anlatılmasıdır. Bu derste anlatılan konular şunlardır: TCP/IP ve IP adresleme, istemci-sunucu modeli, DNS, İnternet servisleri ve protokolleri, HTTP, HTML, JavaScript, dinamik HTML, Web sunucuları, CGI programlama, ASP, PERL, PHP, JSP, ve Servlet programlama, XML, E-ticaret ve güvenlik.

Bölüm Seçmeli

Proje araştırması, kişisel çalışma amaçlı, bilgisayar mühendisliği konularını kapsayan alanlarda bölüm tarafından kabul edilebilir konunun belirlenmesi ve ders başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde bu konuyla ilgili ön raporu ve sunumu kapsar. Ön rapor projenin amacını ve kapsamını ifade etmelidir. Proje alışması 3000 ila 4000 kelimelik bir rapor oluşturulması ile sonuçlanır.

Zorunlu

Programın bu bölümünde yapılan çalışma proje dersinin gereklilikleri ile benzerlik gösterir. Ancak Proje ön çalışması planlama ve araştırma yöntemleri üzerinde dururken bitirme projesi bir danışman yönetiminde bağımsız gerçek bir bilgisayar mühendisliği probleminin ekonomik, sosyal aynı zamanda teknik analizi üzerine yoğunlaşır.

Zorunlu

Bulanık küme ve bulanık kümeler üstünde işlemlere giriş. Bulanık sistem ve olasılık teorisi. Bulanık ilişkiler ve bulanık ilişkilerle hesaplama. Dilsel değişken ve kelimelerle hesaplama. Yaklaşık sebeplendirme. Bulanık regresyon modelleri. Bulanık ölçüm. İstatistiksel karar verme uygulaması. Teşhis uygulaması. Kontrol uygulaması. Sinir ağlarına giriş. Temel grafik teorisinin anlatımı. Sinir ağlarının arkasındaki matematiksel yaklaşım teorisinin temelleri. Öğrenme kavram ve hesaplamada öğrenme süreci. korelasyon matris belleği. Algılama ve en küçük kareler yöntemi algoritması. Çok-katmanlı algılamalar. Radyal-temelli fonksiyon ağları. Bazı ileri konular. Süreç modellemesi uygulaması. Karar ve kontrol uygulaması. Birleşik bulanık-sinir hesaplama sistemlerinin özeti.

Bölüm Seçmeli 

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

Zorunlu

Öğrencilerin akademik çalışma becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünme ve araştırmaya cesaretlendirmek için sınıf içinde sözlü mülakatlar,  interaktif ders uygulamaları, makale yazımı, yoğun teknoloji kullanımı ile dinleme etkinlikleri, alıştırmalar ve kelime bilgisini geliştirici çalışmalar yapılır.

Zorunlu

Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L'Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları.

Zorunlu

Matrisler, satır denkliği, ters matris, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, tabanlar, iç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt yöntemi, ortogonal izdüşümler, Fourier serileri, öz değerler, öz vektörler, üstel matrisler, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri.

Zorunlu

Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).

Zorunlu

Sayı sistemleri ve kodlama; Boole cebri; kombinezonsal lojik devre elemanları; Boole fonksiyonları: kanonik ifadeler ve Boole fonksiyonlarının indirgenmesi; Quine McCluskey ve Karnaugh metotları; bazı pratik kombinezonsal devreler: toplayıcı, kodlayıcı, çoğullayıcı; ROM ve programlanabilir lojik diziler; ardışıl lojik devreler: durum tablosu ve durum diyagramı; flip-floplar; ardışıl lojik devrelerin analizi; senkron ardışıl lojik devrelerin tasarımı; tümleşik ardışıl devre bileşenleri: yazıcılar, hafızalar, sayıcılar.

Zorunlu

Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, düzlemsel eğrilerinin uzunlukları, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, uzayda doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, parçalı türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, kritik noktalar, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri.

Zorunlu

Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler).

Zorunlu

Akım ve Gerilimin modellenmesi ve ölçülmesi. Yük, Akı, Güç, Enerji tanımları ve dalga şekilleri. Kirchoff Yasaları: Akım ve Gerilim denklemleri. Devre grafikleri. Akım ve Gerilim denklemlerinin bağımsız kümeleri. İdeal 2 uçlu ve çok uçlu devre elemanları: lineer ve lineer olmayan dirençler, endüktans ve kapasite elemanı. Direnç devrelerinin çözümleri: Düğüm ve Çevre denklemleri. Ağ teoremleri . Dinamik devrelerin çözümleri: birinci ve ikinci dereceden devrelerin cevapları. Yüksek dereceden devrelerin durum denklemleri.

Sayısal devrelerin gözden geçirilmesi. Kombinezonsal devre tasarım temelleri: standartlar, devre zamanlamaları, PLD'ler, kodlayıcılar, kod çözücüler, çoğullayıcılar, karşılaştırıcılar, üç durumlu aletler, toplayıcılar, ALU'lar ve diğerleri, tasarım örnekleri. Ardışık devre tasarım temelleri ve uygulamaları: hafıza elemanları, durum analizi, standartlar, PLD'ler, sayıcılar, kaydırmalı yazıcılar, tasarım metotları ve örnekler. Yalnız okunabilir bellek (ROM), Okunabilir/Yazılabilir Bellek, Durağan Rastgele Erişimli Bellek, Dinamik Rastgele Erişimli Bellek, Karmaşık Programlanabilir Sayısal Cihazlar (CPLD), Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA).

Zorunlu

Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.

Zorunlu

Dil Nedir? Dilin Doğuşu ile İlgili Teoriler Dilin “Düşünce”, “Toplum” Kavramlarıyla İlişkileri Dilin “Kültür” ve “Tarih” Kavramlarıyla İlişkileri Dil Türleri: Ortak Dil, Üst Dil, Geçer Dil, Argo, Jargon Dilin Gelişim Süreci: Lehçe, Şive, Ağız Kavramları Türkçenin Tarihî Gelişimi I: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi Türkçenin Tarihî Gelişimi II: Karahanlı Türkçesi, Anadolu Selçuklu Dönemi Türkçeleri Metin İnceleme Türkçenin Tarihî Gelişimi III: Beylikler Dönemi Türkçesi, Osmanlı Türkçesi Atatürk’ün Türk Diline Yaklaşımı ve Dil Devrimi Ses Bilgisi I: Türkçenin Ses Özellikleri Ses Bilgisi II: Türkçenin Diksiyon Kuralları ve Yaygın Hatalar Metin İnceleme Cümle Bilgisine Giriş: Kelime Grupları Cümle Bilgisi I: Cümlenin Ögeleri Cümle Bilgisi II: Cümle Türleri Cümle Bilgisi Örnekler Metin İnceleme Yazım Kuralları: “de” / “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Sayıların Yazımı Uygulama: Gündelik Yaşamda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler Noktalama İşaretleri: Virgül, Noktalı Virgül, Tırnak ve Tek Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Kısa Çizgi Metin İnceleme: Düzgün Bir Cümlenin Özellikleri Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları Uygulama: Günümüzde Yaygın Hatalar Anlatım Bilgisine Giriş: Öznel ve Nesnel Anlatım Konu Sınırlandırma Bilimsel Yazma İlkeleri: Alıntı, Aktarma, Kaynak Gösterme, Künye Oluşturma, Dipnot Verme, Kaynakça Düzenleme Metin İnceleme Paragraf ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Düşünsel Yazılar: Deneme, Makale, Fıkra, Eleştiri Edebi Türler: Hikâye, Şiir ve Roman Metin İnceleme Resmî Yazılar: Dilekçe, Rapor, Tutanak Sözlü Anlatım ve Türleri: Mülakat, Panel, Sempozyum, Konferans, Seminer Metin İnceleme

P-n jonksiyonları. Diyod modeli ve diyod devreleri, uygulamaları: doğrultucular, kırpma devreleri ve diğerleri. Diyod devrelerinin küçük işaret analizi. Jonksiyonlar, BJT'nin büyük ve küçük işaret modelleri, çözüm teknikleri, BJT kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri. MOSFET: modelleri, çözüm teknikleri, MOS kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri, Akım Aynaları. Mantık devre kapıları; BJT ve CMOS eviriciler: zamanlama, gecikme, statik ve dinamik güç sarfiyatları.

Zorunlu

Olasılığın tanımı ve ilgili kavramlar. Kombinatorik analiz: saymanın temel prensibi, permütasyon, kombinasyon. Olasılık aksiyomları. Koşullu olasılıklar. Bayes formülü. Bağımsız olaylar. Rassal değişkenler. Dağılım fonksiyonları. Kesikli rassal değişkenler. Beklenen değer ve varyans. Sürekli ve kesikli olasılık dağılımları. Nokta kestirimi ve istatistiksel karar vermenin ilkeleri. Verilerin düzenlenmesi ve analizi. Hipotez testleri. Normal dağılımların ortalamaları ve varyansları için testler. Aralık kestirimi. Sıralama ve seçme. Parametrik olmayan yöntemler. Regresyon ve korelasyon. İstatistik için bilgisayar kullanımı. Varyans analizi.

Zorunlu

Bu ders, ulusal ve uluslararası alanda çok önemli bir kavram olan İş Sağlığı ve Güvenliğini içermektedir. Öğrencilerde farkındalık oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve uygulamalar anlatılmaktadır. Bunun yanında, evrensel etik ilkeler ve değerleri, etik teorileri, mühendislik etiği ve ilkeleri ile mesleki ikilemlerin irdelenmesi ve tartışılmasını kapsamaktadır.

Zorunlu

İşaretlerin ve sistemlerin sınıflandırılması: sürekli ve ayrık zaman, analog ve sayısal. Sistem özellikleri, dürtü cevabı, konvolüsyon toplamı, fark denklemleri ve çözümleri. Ayrık zamanlı durum denklemlerinin çözümü, durum geçiş matrisi, kararlılık. Ayrık zaman Fourier dönüşümü, özellikleri ve sistem uygulamaları, frekans uzayı teoremleri. Ayrık Fourier dönüşümü ve uygulamaları. z-dönüşümü, özellikleri ve uygulamaları. Sürekli zaman ve ayrık zaman dönüşümlerinin birbirleriyle ilişkisi.

Zorunlu

Türk İnkılabının Anlam ve Önemi, Yakınçağ'da Osmanlı Devleti ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları; İlk Islahatlar, Nizâm-ı Cedit Islahatları, II. Mahmut Devri Islahatları, Tanzimât Dönemi, Meşrutiyet Yönetimine Geçiş; Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ortaya Çıkan Düşünce Akımları, XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nin Girdiği Savaşlar; Trablusgarp Savaşı, Balkan, Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri, Gelişmeleri ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler ve Sonuçları, Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Hakkında Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı, İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Gösterilen Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetler, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi Teşkilatlandırma Çalışmaları; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve Protokolları, Son Osmanlı Meclisi Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Millî Kararları, İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da Açılması ile Aldığı İlk Kararlar ve Uygulamaları, Milli Mücadele Döneminde Başgösteren Ayaklanmalar, Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları ve Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı, Savaş Dönemi; Milli Ordunun Kuruluşu, Doğu Cephesi; Ermeni Sorunu ve Ermenilerle Yapılan Savaşlar, Güney Cephesi’nde Kuvay-i Milliye’nin Doğuşu ve Fransızlarla Yapılan Savaşlar, Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yunan Ordusuyla Yaptığı Savaşlar; I. İnönü Savaşı ve Diplomasi Alanındaki Gelişmeler, II. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Büyük Zafer, Siyasi Mücadele ve Barış; Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Konferansı ve Barış Antlaşması, Türk İnkılabının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılaplar, İlk Anayasalar ve Anayasa Değişiklikleri, Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İnkılaba Karşı Tepkiler, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Toplumsal Alandaki Düzenlemeler, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1923-1932), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1932-1938), İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türk Dış Politikası, Çok Partili Döneme Geçiş, Türk İnkılabının Temel İlkeleri.